HANINGE FÖRENINGSRÅD

Påminnelse

Styrelsen för Haninge Föreningsråd kallar härmed Föreningsrådets medlemsföreningar. till årsmöte

Kallelse till fysiskt årsmöte med Haninge Föreningsråd måndagen den 25 mars kl 19.00

Plats: Haninge kulturhus

Vi bjuder på kaffe/the. Anmälan senast den 22 mars. Om ni är fler från föreningen som vill delta så markera vem som har rösträtt. 

Anmälan till ordförande Agneta Rolfhamre agneta.rolfhamre@gmail.com

Skriv Anmälan till Haninge Föreningsråds årsmöte som ämne. Föreningens namn och namn på de som deltar.

Förslag till dagordning enligt föreningens stadgar

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning. 
 5. Val av mötesordförande 

b Val av sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare tillika rösträknare.
 2. Verksamhetsberättelse för 2023.
 3. Resultat- och balansräkning för 2023.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fastställande av verksamhetsplan för 2024.
 7. Fastställande av budget för 2023 och årsavgift för 2024.
 8. Val av ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter      

enligt valberedningens förslag.

 1. Val av revisorer för ett år.
 2. Val av valberedning.
 3. Behandling av inlämnade motioner.
 4. Mötets avslutande.

__________________________________________________________________________________________

VI verkar för de iddella föreningarnas intressen

Haninge ska bli Sveriges bästa föreningskommun

En mening som känns bra när den talas och tänks samtidigt som det är förpliktigar.

Vi i Föreningsrådet kan göra mycket genom att stötta föreningarna, dela med oss av kunskaper, ha kurser, föreläsningar m.m. Det viktigaste och kanske det tyngsta är att samarbeta med förvaltningarna för att underlätta för föreningarna.      Haninges föreningar i samverkan får en styrka i överläggningar med kommunens förvaltningar och berörda nämnder.

Vi i Haninge Föreningsråd verkar för att tillvarata våra medlemmars intressen. Samt att vara kommunens med och motpart. Vi lyssnar på varandra och finner lösningar.

Vi bevakar att det inte sker orimliga hyreshöjningar i kommunens lokaler, följer upp politiska beslut samt övrigt stöd och hjälp utifrån föreningarnas behov och önskemål.

Vi verkar för att kommunen underlättar för föreningarna gällande bidragsansökningar, APN m.m. Vi har erfarenhetsutbyte samt utveckling tillsammans med föreningarna.  Med ett föreningsråd kommer vi tillsammans att kunna berika föreningslivet i Haninge kommun.

Vi samverkar med Haninge kommuns Föreningsbyrå i de frågor som stärker våra medlemsföreningar. I övrigt arbetar vi efter egen agenda.

Alla blir vinnare!

Det är föreningarna tillsammans som formulerar Iuppgifter och krav på vad föreningsrådet ska arbeta med.

Vi kommer gärna ut till din förening.

Mer om oss i bifogad folder.

Styrelsen
g/m

Agneta Rolfhamre
Ordförande

Print Friendly, PDF & Email