Stadgar Haninge föreningsråd Enhälligt antagna 2013-03-14
Stiftad den 13 mars 2012
§ 1. ÄNDAMÅL Haninge Föreningsråd, utgör en sammanslutning av ideella föreningar i Haninge kommun som bedriver kultur- och fritidsverksamhet eller annan ideell verksamhet. Föreningsrådet är politiskt och religiöst neutralt.

Rådets ändamål är: • Vara samarbetspartner för anslutna föreningar gentemot kommunens tjänstemän och politiker.

• Vara ett stöd för medlemsorganisationerna när så påkallas.

• Hitta samarbetsformer för kommunen och föreningarna så att ett aktivt föreningsliv ytterligare utvecklas i kommunen.

§ 2. MEDLEMSKAP Föreningsrådet är öppet för ideella föreningar i kommunen som bedriver kultur- och fritidsverksamhet eller annan ideell verksamhet och tillämpar de demokratiska principerna i sitt arbete. Med förening avses organisation med egen ansvarig styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt personligt medlemskap. Även föreningar där andra föreningar utgör grunden för organisationen, ex studieförbund, kan vara medlemmar. Föreningar som i sina stadgar eller målsättning redovisar någon form av diskriminering mot folkgrupp kan inte väljas in som medlem i föreningsrådet.

§ 3. INTRÄDE Föreningar som finns upptagna i kommunens föreningsregister ges inträde i föreningsrådet genom inbetalning av medlemsavgiften. Föreningar som inte finns i kommunens föreningsregister ansöker om medlemskap till föreningsrådets styrelse. Föreningsrådets styrelse avgör till vilken grupp föreningarna skall föras. Därefter har föreningen att betala enligt årsmötet fastställd medlemsavgift för att bli medlem i föreningsrådet. Nyregistrerade föreningar i föreningsregistret kan när som helst under året bli medlem.

§ 4. UTTRÄDE Föreningar som inte uppfyller stadgarnas krav på medlemskap kan uteslutas av föreningsrådets styrelse.

§ 5. STYRELSEN Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre ledamöter. Styrelsen ska ha en bred allsidig sammansättning. Mandattiden är två år. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och sekreterare. Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder förutom vid personval då lotten avgör. Anställd av föreningsrådet kan ej väljas till ledamot i styrelsen. Sådan anställd kan dock adjungeras till styrelsen med rätt att yttra sig och ställa förslag. Styrelsen har möjlighet att vid behov adjungera kommunala tjänstemän till styrelsen.

§ 6. REVISOR För granskning av föreningsrådets räkenskaper och förvaltning ska årsmötet utse två revisorer samt en ersättare. Utsedd revisor är skyldig att omsorgsfullt granska rådets räkenskaper och förvaltning samt skriftligen avge berättelse till rådets årsmöte.

§ 7. VERKSAMHETSÅR Verksamhetsår ska vara kalenderår. Räkenskaper och protokollsböcker ska överlämnas till revisorerna senast 1 februari varje år.

§ 8. VALBEREDNING En valberedning, bestående av minst tre ledamöter från olika föreningar, utses av årsmötet. En av dem utses till sammankallande. Valberedningen ska i god tid meddela styrelsen vilka förslag man kommer att presentera för årsmötet.

§ 9. VALBARHET För att vara valbar till rådets styrelse fordras medlemskap i ansluten förening. Styrelseledamot kan också vara person som representerar förening som har andra föreningar som grund för sin organisation, ex studieförbund. Förening får vara representerad i rådets styrelse med endast en ledamot. Varje ledamot har en (1) röst.

§ 10. ÅRSMÖTE Föreningsrådets årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse och dagordning finns tillgängliga till medlemsföreningarna senast 30 dagar före föreningsrådets årsmöte på föreningens hemsida, genom e-post eller brev. Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för föreningarna senast fjorton dagar före årsmötet. Extra möte kan inkallas av styrelsen eller om minst 1/3 av anslutna föreningar så kräver och skriftligen begär detta. Rådsstyrelsen skall då inom 30 dagar kalla till extra möte med angivande av anledning till mötet Nedanståenden ärenden måste upptas på dagordning vid årsmötet: 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och beslut om årsavgift 10. Val av a) Ordförande b) kassör c) övriga ledamöter d) revisor för ett år e) Val av valberedning 11. Behandling av propositioner och inlämnade motioner. 12. Mötets avslutande.

§ 11. RÖSTRÄTT Varje medlemsförening får vid årsmötet representeras av ett röstberättigat ombud. Ombudet utses av medlemsföreningen och ska vara närvarande på årsmötet för att kunna rösta. Varje förening har en (1) röst.

§ 12. MOTIONER Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara föreningsrådets styrelse tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.

§ 13. FIRMATECKNARE Föreningsrådets firma tecknas av minst två styrelseledamöter i förening eller av en ledamot jämte annan person, som styrelsen utsett härtill också i förening. Styrelsen utser person, som attesterar rådets utbetalningar, samt ger fullmakt för den eller de personer, som utsetts att kvittera posthandlingar samt bankärenden.

§ 14. ANSVAR För föreningsrådets tillgångar svarar styrelsen. Ansluten förening åtar sig inte ekonomiskt ansvar enbart genom sitt medlemskap.

§ 15. STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar kan ske på två sätt. Antingen genom årsmötesbeslut där samtliga närvarande är överens eller, om så inte är fallet, genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Tre månader ska ha förflutit mellan de båda mötena.
Om inte inledande förutsättningar finns, dvs total enighet, krävs för ändring av stadgarna kvalificerad (2/3) majoritet vid första mötet. Vid efterföljande medlems- eller årsmöte gäller majoritetsbeslut.

§ 16. UPPLÖSNING Upplösning av föreningsrådet kan endast ske om beslut fattats vid två på varandra följande medlemsmöten av vilken den ena ska vara årsstämma. För upplösning fordras kvalificerad (2/3) majoritet. Föreningsrådets tillgångar ska vid upplösning överlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge kommun.

Print Friendly, PDF & Email