2016-11-21

Yttrande bidragregler

HANINGE FÖRENINGSRÅD

 Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun.

ID: KOFN 2015/18

Yttrande från Haninge Föreningsråd. 

Kulturbidrag

Haninge Föreningsråd känner en oro för den lilla kulturföreningen som varje år kämpar med att få ihop en styrelse och att utveckla sin verksamhet. Samtidigt som de målmedvetet ska verka (enligt förslaget till det nya bidragsreglementet) för att föreningen ska utvecklas, hitta nya metoder, hitta nya parter att samverka med. Denna oro gäller bland annat för skärgården där det på en del öar är begränsat med aktiva föreningar.

Vi ser inte grundbidraget som utvecklande för Haninge föreningsliv utan tvärt om. Det kan finnas en risk att kulturföreningar lägger ner sin verksamhet. Inte främjande för en kommun som ligger lågt i SCBs undersökning – Hur mycket kommunerna satsar på kultur per invånare (232a plats av 290 där1 är mest satsat. SCB 2014) och samtidigt ska bli den bästa idrottskommunen 2018.

Vi uppfattar bidragsreglerna för idrottsverksamhet bra och tydliga. Bra grundbidrag, stor satsning på lokaler och anläggningar, stor satsning på idrottsgala varje år.

Haninge Föreningsråds Kulturutskott (en kulturambassadör,10 föreningar samt ytterligare ett par föreningar har framfört att det ställt mot kulturen blir mycket ojämnlikt med den nya bidragsskrivningen.

Ett grundbidrag som inte ger en grundtrygghet för föreningarna. Det ställs stora krav på utveckling, förändringsarbete m.m. samtidigt som det i utredningens sammanfattning .

” Det finns en utmaning i utformningen av ett nytt bidragsreglemente och hur mycket en kommun ska styra. Kommunen har ett syfte med sitt stöd till föreningslivet samtidigt som för stora krav riskerar att kväva föreningarnas kreativitet och motivation.”

Det är just den faran vi ser med ”Bidrag till kulturföreningar”. Att föreningarna känner sig styrda av kommunen. Det kan vara svårt att leva upp till kraven och att med gott samvete kunna lämna in en redovisning. Hur mäter man ” öppna upp för nya metoder och samarbeten.” En risk för godtyckligheter.

Det ställer stora krav på gedigna kunskaper om kulturens utmaningar och möjligheter. Att en förening ska förnya sin verksamhet, hitta nya metoder, hitta nya samverkansparter får aldrig bli ett självändamål. Heller inte bli ett krav från kommunen så att kulturföreningar känner en tyngd istället för lust till att växa, må bra tillsammans och utvecklas som individer.

  • Däremot är vi i rådet övertygade att med ett tryggt grundbidrag finns det möjligheter att på sikt arbeta med att hitta nya metoder, förnya sin verksamhet, ta fram metoder för samverkan med mera. Här kan ett Föreningscenter eller dylikt vara behjälpligt.

Kulturföreningar har framfört till Föreningsrådet att det kan vara förödande att ställa krav på kontinuerlig förnyelse och att ta in nya metoder kan vara skadande för verksamhet som kräver långsiktighet. En verksamhet som kräver långsiktigt tänkande över många år. Även om bidraget är ett år i taget måste man ofta tänka och arbeta väldigt långt framåt med framtidsperspektiv (kanske 10 år eller mer).

  • Vi anser att grundkulturbidraget är för otydligt skrivet, svårt att förstå. Vi saknar ett tydligare bidrag med inriktningen mot kulturföreningars kärnverksamhet och med mätbara mål. Det ska kunna förstås av en ung person och/ eller där svenskan är ett nytt språk.

Det är förståligt att det är en tyngdpunkt på satsning på idrott men inte att den ska slå så orättvist mot kulturen.

  • I bidragsreglementet saknar vi tydlig skrivning för kategorin Övriga föreningar som motsvarar 24 % av Haninges föreningar eller tillhör de andra förvaltningar?

Av 290 föreningar är 30 % idrott, 24 % övriga och 12 % kultur.

  • Åldersgrupperna 10-19 har minskat. Vi är övertygade att många i den åldersgruppen skulle, med rätt stöd, vara lockade till att starta spelföreningar, teater- och rockbandsföreningar men då måste det finnas ett enkelt och tydligt bidrag. Nu är det otydligt vilket målet är.
  • Någonstans i bidragsreglementet föreslår vi att det står bidrag och stöd. Detta för att inte bara fokusera på pengar. Lokaler, administrativa insatser med mera är viktigt för föreningarnas existens men naturligtvis är det ekonomiska bidraget nödvändigt för föreningarna.
  • Haninge Föreningsråd föreslår att det står inskrivet att kommunen ska verka för att det ska finnas mötes/repetitionslokaler för kulturföreningar. Det måste finas ett tydligare stöd gällande lokaler för kulturföreningar.
  • Haninge Föreningsråd föreslår en översyn av de lokaler som idag står tomma vissa tider på dygnet och som redan nu skulle kunna nyttjas av föreningarna. I denna genomgång skulle det även vara bra med en inventering av befintliga anslagstavlor och vilka som behöver bytas ut.
  • Vi vet att det finns många unga i civilsamhället som valt att inte organisera sig i föreningsform. Här kan Haninges föreningsliv bidra med föreningskunskap ute i skolorna. Något som ett Föreningscenter/Föreningsbyrå skulle kunna samordna? Exempel på Föreningscenter i föreningsdriven regi är Göteborgs och Örebros. Exempel på kommunalt drivna Föreningsbyråer är Umeås och Örnsköldsviks.

Vendelsö 2016-08-04

För Haninge Föreningsråd

Styrelsen  g/m Agneta Rolfhamre

Ordförande

agneta_rolfhamre@hotmail.com