Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun
Yttrande från Haninge Föreningsråd
Ett stort tack till utredaren Klas Sandberg till ett välarbetat och överskådligt material .

Vi har tagit del av:
• Utredning – översyn av Bidragsreglemente för föreningsbidrag
• Förslag till nytt bidragsreglemente
• Synpunkter från föreningar

Vi har valt att skriva direkt i dokumentet, med rött. Vi har samlat sammanfattande synpunkter i en separat bilaga.

Haninge Föreningsråd

Tisdagen den 13 mars 2012 bildades Haninge Föreningsråd.

Huvudsyfte med rådet är att:
• Föra fram föreningarnas behov, frågor och synpunkter till tjänstemän och politiker.
• Att om föreningarna så önskar, föra deras talan gentemot kommun, förvaltningar och politiken.
• Att samla föreningarna till kurser och föreläsningar.
• Att ha regelbundna frukostmöten med teman.
• Att driva frågor i våra utskott, kultur, idrott och social.
• Att driva frågor om lokaler, administration m.m. i kommunen.
• Att vara en remissinstans i kommunen.
• Att vara en motpart till kommunen. Ett forum till dialog.

Haninge Föreningsråd är medlem i den nationella Paraplyorganisationen Sveriges Föreningar som för de lokala Föreningsrådens talan på nationell nivå.
Sammanfattning

• Vissa av de krav som ställs på föreningslivet i Haninges förslag till Bidragsreglemente tyder på att det inte, fullt ut, tas hänsyn till det civila samhällets särart. Att dels begära svar på denna remiss mitt under sommaren och dels att inte förenkla administrationen mer utan att den är onödigt omfattande låter tankarna gå till ett kansli med anställd personal. Så ser det inte ut i de flesta föreningar. Där är det köksbordet när familjen somnat som gäller.

I Regeringens utredning SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle, 5.1.5 framgår att ” Civilsamhällets organisationer bör inkluderas som målgrupp i relevanta myndigheters förenklingsarbete”.
Utredningens förslag: ”Tillväxtverket får i uppdrag att i sin årliga uppföljning av vissa myndigheters förenklingsarbete också i relevanta fall, efterfråga åtgärder avsedda att förenkla för civilsamhällets organisationer”.
I 5.3.2 står det ” Det bör övervägas vilka förenklingar som är möjliga att göra av rutiner och krav i samband med ansökan om och redovisning av kommunala bidrag.”

• Föreningsrådet föreslår att kommunen ser över vad som behöver vara med i ansökan respektive redovisning.

• Tar bort kravet på ålder och kön i ansökan respektive redovisningen, åtminstone på kulturområdet.

• Föreningsrådet föreslår att det finns en Web-ansvarig i Haninge som föreningarnas redovisningsansvariga kan få hjälp av. Idag är man enbart hänvisad till Umeå. Att tillsätta en Web-ansvarig för APN-systemet i Haninge är ett sätt att stärka det administrativa stödet till föreningarna.

• Tanken är att bidragsöversynen ska förenkla för föreningslivet. Vi i Föreningsrådet anser att vi ser ett försök till förenkling i skrivningen i kulturbidraget/ grund. Dock inte på ett tillfredsställande sätt. Det är inte mycket till vägledning utan otydligt. Inga mätbara mål.

• Utvecklingsbidrag- Ledarutveckling.
Ett viktigt bidrag som kan stimulera föreningarna till utveckling, nya former och metoder med mera.

• Vi hoppas att det kommer att gå att söka bidrag för kurs/konferens utanför Haninge.

• Vi i Föreningsrådet önskar att budgeten för föreningslivet i Haninge räknas upp. Detta ska gälla både kultur och fritid och att extra satsning görs på lokaler för kulturföreningar alternativt att det genomförs 0-taxa även inom kulturområdet.

• Med tanke på vad kommunen vill åstadkomma med nytt bidragsreglemente ser vi med oro att det saknas viktiga och centrala bidrag. Är de borttagna eller är registrerade på annat ställe? Det är – Övrigt bidrag (som inte är lika begränsat som i den skrivning som finns i reglementet) – samt att vi saknar bidrag till studieförbund och lokalhållande föreningar.

• Vi saknar en skrivning i bidragsreglementet om lokalkostnader och anläggningskostnader. Mot bakgrund att det kan ha en stor inverkan på en föreningsverksamhet är det viktigt att det finns noterat i bidragsbestämmelserna.

• Vi i Föreningsrådet tycker att det bör stå något om rimlig handläggningstid efter att en ansökan kommit in till bidragsenheten.

• Ett avslag bör följas av en tydlig motivering.
Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler för ideella föreningar i Haninge kommun

Kultur- och fritidsnämnden i Haninge kommun ger föreningsbidrag till ideella föreningar och organisationer avseende nämndens ansvarsområde. Detta bidragsreglemente beskriver vilka bidrag som finns samt villkoren för att kunna söka och beviljas dessa. Reglementet träder i kraft 2017-01-01.

Avsiktsförklaring
Haninge föreningsliv har stor betydelse genom att bidra till en meningsfull fritid och en stärkt folkhälsa för kommunens invånare. Ett föreningsliv där människor känner engagemang och gemenskap bidrar till att skapa trygghet i samhället.

Föreningarna är utmärkta verksamheter för spridning av demokrati, inspiration, bildning samt att motverka utanförskap. Det ideella arbetet bidrar till att kostnader och avgifter kan hållas låga så att fler kan delta1
Haninge kommun vill genom bidrag till föreningslivet stödja och stimulera föreningarnas arbete, speciellt med inriktning mot barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. och äldre. Här känner sig många äldre exkluderade vilket framförts till Föreningsrådet. I synnerhet när det i de sju diskrimineringsgrunderna ingår ålder.

• Här vore det bra med ett förtydligande vilka bidrag föreningar med målgruppen vuxna kan söka vilket borde vara fleralet. Många har en svag ekonomi, i synnerhet, i våra socioekonomiskt svaga kommundelar. Dessa grupper bör prioriteras.

• Haninge Föreningsråd hoppas att våra önskemål som förbättrar för den vuxna målgruppen beaktas.

• Inom kulturområdet är det inte alltid fördelaktigt att skilja på vuxen- respektive barn/ungdomsverksamhet. Man måste tänka i åldersintegrerad verksamhet som en helhet. Där samverkan över åldersgränserna får individerna att växa. Samtidigt är det oroande att vi fokuserar på ålder. Hur ska vi få förståelse och respekt för varandra om vi fortsätter att vara lika uppdelade som idag? Om vi ska få med unga i verksamheterna måste vi ha blandade åldrar. Vi har mycket att lära av varandra och det kan vi bara inte missa på grund av att vi inte tillämpar åldersintegrering i en större utsträckning.

Allmänna villkor

Föreningen
Bidragsberättigade är ideella föreningar och studieförbund som har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun. Annan förening eller organisation kan efter individuell prövning beviljas bidrag.

Föreningen ska genomföra styrelsemöten, årsmöten och ha en pågående verksamhet, ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar följa föreninges ändamål och syfte. Man ska motverka kränkningar och diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna*.

Bidrag betalas endast ut till föreningens bank- eller plusgiro. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att ge avslag eller bevilja ansökt bidrag både helt och delvis.
Ansökan
Bidragsansökan ska göras av föreningens ordinarie styrelse och vara undertecknad av föreningens firmatecknare. Firmatecknare ska även skriva under redovisningen av utbetalda bidrag.
* Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Till ansökningen ska följande handlingar bifogas:
• Av årsmöte godkänt verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll från föregående år.
• Ekonomisk berättelse från föregående år.
• Protokollsutdrag avseende firmatecknare.
Revisionsberättelse från föregående år. Det ska tydligt framgå av den ekonomiska berättelsen hur mycket som är bidrag från Haninge kommuns förvaltningar, bidrag från landstinget, statligt bidrag (t.ex. statligt lokalt aktivitetsstöd eller särskilt projektstöd, samt eventuella bidrag från huvudförbund eller paraplyorganisation) samt antalet betalande medlemmar och medlemsavgiftens storlek. Medlemmarnas ålder och kön ska framgå. Se våra synpunkter om ålder och kön på sidan 2 – sammanfattning.
• I dagsläget är det svårt, för en del föreningar, att ta fram ålder då man måste begära in det speciellt. Dessutom krävs det någon form av registrering som känns främmande för oss och civilsamhället i stort. Det gör det även onödigt krångligt administrativt (se vår punkt om administration i sammanfattningen).

• Den statliga utredningen SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle har föreslagit att Tillväxtverket ska titta på vad som går att förenkla för civilsamhällets organisationer. Vi föreslår att kommunen ser över vad som behöver vara med i ansökan respektive redovisningen.

• Ambitionen med bidragsöversynen är att det ska förenkla. Det har det gjorts men främst i skrivningen till kulturbidrag- grund där det inte är mycket till vägledning alls. I ansökningsförfarandet är det tyngsta arbetet kvar för föreningarna. Med alla dokument som ska bifogas. Här kan ett stöd från kommunen behövas främst till nya föreningar och/eller som är ovana med det svenska språket.

• Idag förekommer det att arrangerande föreningar som söker arrangemansbidrag uppfattar det som om kontrakt ska med i ansökan. Bra om det förtydligas i de nya reglerna om det behövs eller inte.

• Föreningsrådet kontaktas ofta av föreningar som känner oro då besked om beviljade bidrag kommer sent. Detta påverkar grundtrygghet, långsiktighet och att verksamheten riskerar att stanna upp tills besked kommer.

• Det bör stå om rimlig handläggningstid vid sökt bidrag.

• Haninge Föreningsråd föreslår förhandsbesked i december när budgeten tagits.

Föreningen ska måste vara ansvarig till att tillse att föreningens uppgifter i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister är aktuella.

Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång och kan bara sökas av den förening som genomfört verksamheten. Således kan bidrag för en redovisad verksamhet endast beviljas för en förening och under ett reglemente. Vid samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag.
Hur hanteras det om till exempel en förening registrerad hos Kultur och Fritid och en förening registrerad hos Socialförvaltningen genomför ett projekt med lika stort behov av ekonomiskt bidrag och två olika förvaltningar?
Bra med någon not. om hur man kan göra.

Tolkning

Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde avseende gällande bidragsbestämmelser.
Redovisning och ansvar
Föreningar som beviljas bidrag av kultur- och fritidsnämnden är skyldiga att visa upp sina räkenskaper, årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning etc.) samt övriga handlingar i det fall kommunen efterfrågar detta
Avses här att verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning detsamma som årsredovisning? Om det är de tre dokumentet som ni menar bör det framgå i texten. Eller menar ni att årsredovisning ska lämnas in med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, revisionsberättelse. En ideell förening som inte har tillgångar överstigande 1 ½ miljon är inte skyldiga att upprätta en årsredovisning.

• Vi föreslår en tydligare skrivning om vilka handlingar som avses och att ordet årsredovisning eventuellt tas bort.

Flertal föreningar, bland annat inom kultur har framfört till Föreningsrådet att APN-systemet är svårt och osmidigt. Alla kurser till trots.

• Föreningsrådet föreslår att det finns en Web-ansvarig i Haninge som föreningens redovisningsansvarig kan besöka och få hjälp på plats. Idag är det knepigt när personen sitter i Umeå. Ett sätt att stärka det administrativa stödet till berörda föreningar.

I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan kultur- och fritidsnämnden kräva tillbaka utbetalda bidrag, alternativt avvakta med utbetalning av beviljade bidrag. Haninge kommun äger rätt att stoppa utbetalning av beviljat bidrag till föreningar som upphört med sin verksamhet.
Med detta som bakgrund är det extra viktigt med ett tydligt kultur-grund bidrag som inte är svårtolkat.

• Ett avslag bör följas upp av en tydlig motivering.

Bidragsformer
Den typ av verksamhet som föreningen bedriver avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka.

Alla föreningar kan söka:

• Startbidrag sid 4
• Föreningsdriven öppen verksamhet
– Skärgård sid 10
– Övrigt sid 10
• Utvecklingsbidrag sid 7
• Partnerskapsavtal sid 12

Föreningar med ungdomsverkamhet (7-20 år) kan särskilt söka:

• Lokalt aktivitetsbidrag sid 5

Föreningar med idrottsverksamhet kan särskilt söka:

• Arrangemangsbidrag för idrottsarrangemang sid 8

Föreningar med kulturverksamhet kan särskilt söka:

• Kulturbidrag – grundbidrag sid 9
• Kulturbidrag – projektbidrag sid 9
• Arrangemangsbidrag för kulturverksamhet sid 8

Föreningar med ridverksamhet kan särskilt söka:

• Förstärkt ridbidrag sid 11

Föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan särskilt söka:

• Tillgänglighetsbidrag sid 13

Startbidrag

Beskrivning
Bidraget syftar till att underlätta för nya föreningar att starta sin verksamhet. Ett föreningsliv med stort utbud av föreningar med olika inriktningar ger kommunens invånare ett stort urval att hitta en verksamhet de är intresserade av.

Villkor
Föreningen ska kunna dokumentera att verksamhet har etablerats.

Bidragets storlek är 5 000 kr.
• Blir föreningen återbetalningsskyldig om verksamheten inte kommer igång?

Ansökan och redovisning

Ansökan sker automatiskt i och med att föreningen söker registrering i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister.

Redovisning av bidraget ska lämnas senast 3 månader efter utbetalning. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk beskrivning av hur bidraget använts.
Lokalt aktivitetsbidrag (LOK)

Beskrivning
Aktivitetsbidraget syftar till att stödja gruppsammankomster för unga och personer med funktionsnedsättning oavsett verksamhetsinriktning. I vissa fall äldre?

Bidraget ges med en viss summa per sammankomst och en viss summa per deltagare för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi. Beloppen per sammankomst och per deltagare beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden. Stödet betalas ut två gånger per år.

Ålder Max antal sammankomster per redovisningsperiod
7-12 40
13-16 60
17-20 80

Åldersbaserad ersättning
Bidraget multipliceras med 1,5 i åldersgruppen 13-16 år och med 2 i åldersgruppen 17-20 år.

Ålder Multiplicera bidraget per deltagartillfälle med
7-12 1
13-16 1,5
17-20 2
Villkor
Bidrag ges för barn och unga mellan 7 och 20 år (året deltagaren fyller 7 och 20 år) samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
• Kan det i vissa fall vara berättigat med LOK till föreningar med en äldre målgrupp ur hälsosynpunkt?

En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé. Sammankomsten ska vara en ledarledd gruppaktivitet (Med gruppaktivitet menas en naturlig grupp som inte är konstruerad. Ett lag eller nybörjargrupp exempelvis kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om verksamheten bedrivs i mindre grupper och med fler ledare)
Vore bra med en förklaring till vad som i sammanhanget menas med konstruerad.

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. ”Drop-in” träning där en gemensam start och avslutning saknas är inte bidragsberättigad.

En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare utövaren ledaren. Ansvarig ledare ska vara minst 13 år och vara närvarande under hela sammankomsten. (18 år gäller för att vara ansvarig i kommunens lokaler). Ledare i åldern 13-20 år eller ledare med funktions-nedsättning oavsett ålder är också bidragsberättigade. Ledaren får ur bidragssynpunkt inte vara ledare för flera grupper som pågår samtidigt.

Förening som har sin hemvist i andra kommuner kan efter särskild ansökan beviljas bidrag för verksamhet i Haninge kommun. Detta gäller endast om bidrag för denna verksamhet ej erhålls av annan kommun.

Stöd utgår endast till aktiviteter som sker utanför den för gruppens ordinarie skoltid. Under skollov ges bidrag för aktiviteter under hela dygnet.

En deltagare får endast räknas en gång per dag i samma verksamhet.

Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster eller andra aktiviteter vilka får bidrag i en annan ordning. Exempelvis är barn under sin vistelsetid i skolan eller annan omsorgsverksamhet ej bidragsberättigad. Vidare är inte följande aktiviteter bidragsberättigade; religiös verksamhet, fester, årsmöten, styrelsemöten eller planeringsmöten.

Endast verksamhet som är alkohol- och drogfri kan beviljas bidrag.

Ansökan

Sammankomster med närvaro ska registreras i avsett redovisningssystem.

– Ansökan för redovisningsperioden 1/1 – 30/6 lämnas in senast den 25 augusti.
– Ansökan för redovisningsperioden 1/7 – 31/12 lämnas in senast den 25 februari.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

Utvecklingsbidrag

Beskrivning
Bidragets huvudsakliga syfte är att stödja insatser som långsiktigt förbättrar föreningarnas verksamhet och utveckling. Då kompetensutveckling och ledarförsörjning ses som särskilt viktigt finns två former av övrigt bidrag enligt nedan:
• Vad menas med långsiktigt när bidraget är på ett år. Om beslutet dessutom kommer sent ( februari mars är det svårt att planera för en hållbar långsiktighet.

Och verklighetsförankrad verksamhet. Förtydliga gärna. Kan vara svårt att förstå vad som avses.
– Utvecklingsbidrag – Verksamhetsutveckling
– Utvecklingsbidrag – Ledarutveckling

• Ett välkommet bidrag.

• Gäller bidragen alla föreningar oavsett verksamhet? Om så är fallet bör det stå.
Villkor

Utvecklingsbidrag – verksamhetsutveckling
Bidraget ges till insatser för att långsiktigt förbättra föreningens verksamhet och utveckling. Exempelvis kan stöd ges till utveckling av verksamhet och organisation. Det kan även ges stöd till informationsinsatser, insatser som möjliggör spontanaktiviteter samt utveckling av verksamhetslokaler.

Utvecklingsbidrag – Ledarutveckling
Bidraget kan sökas för utveckling av ledarkompetens. Med kompetens avses både den för föreningen specifika verksamhetskompetensen såväl som allmän kompetens i t.ex. ledarskap, likabehandling eller föreningskunskap.

• Gäller detta även förtroendevalda? Kan det gälla en kurs/konferens utanför Haninge kommun? För ordförande, kassör eller annan nyckelpost i styrelsen?

• Föreningsrådet önskar att så är fallet.

Endast verksamhet som är alkohol- och drogfri kan beviljas bidrag.

Ansökan och redovisning
Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviten, dess syfte, kostnadsbild, finansiering samt sökt belopp.

Ansökan kan lämnas in fyra gånger per år.
– 1 februari
– 1 maj
– 1 augusti
– 1 november

Redovisning av projektet ska lämnas senast 3 månader efter att det avslutats. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk beskrivning, samt en beskrivning hur aktiviteten genomförts och hur man uppfyllt syftet.
Arrangemangsbidrag

Beskrivning
Arrangemang ger kommuninvånarna positiva upplevelser samtidigt som de kan ge ekonomiska och PR-mässigt positiva mervärden. Arrangemang kan också möjligliggöra att fler invånare känner till och kan ta del av kultur- och fritidsutbudet. Arrangemangsbidrag finns i två former:

– Kulturarrangemangsbidrag
– Idrottsarrangemangsbidrag

Villkor

Kulturarrangemangsbidrag
Bidraget ska underlätta för föreningar att genomföra såväl lokala, regionala, nationella som internationella arrangemang i Haninge kommun som är öppna för allmänheten. Samarrangemang samt arrangemang som syftar till inkludering, nå nya målgrupper och områden med få arrangemang prioriteras.

Idrottsarrangemangsbidrag
Bidraget avser att underlätta för föreningar att genomföra såväl lokala, regionala, nationella som internationella arrangemang i Haninge kommun som är öppna för allmänheten i Haninge kommun.

Ansökan och redovisning
Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviten, dess syfte, kostnadsbild, finansiering av arrangemanget samt sökt belopp.

Ansökan görs löpande under året, dock senast tre månader innan arrangemanget.

Kan vara svårt med lite mer spontana arrangemang när ansökan ska vara inne tre månader innan.
• Föreningsrådets förslag är att det står i undantagsfall kortare tid än tre månader efter godkännande av ansvarig på förvaltningen.

Redovisning av arrangemanget för vilket bidraget beviljats ska redovisas senast tre månader efter arrangemanget. Den ska innehålla en ekonomisk redogörelse för arrangemanget inklusive vilken effekt som uppnåtts (ex. besöksantal, massmedial uppmärksamhet).
Kulturbidrag

Beskrivning
Syftet med stödet är att underlätta och möjliggöra skapande och utåtriktade kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller stödja verksamhet som belyser och utvecklar kommunens kulturhistoria och kulturarv.

Stödet ges i form av två bidrag:
– Grundbidrag
– Projektbidrag

Villkor
Grundbidrag
Grundbidrag delas årligen ut till föreningar med verksamheter som är utåtriktade, har karaktär av förnyelse och utveckling samt öppnar upp för nya metoder och samarbeten.

Vi, Haninge Föreningsråd, har i vår bilaga berört våra farhågor med Grundbidragets skrivning och inriktning.

• Vi tycker att grundbidraget styr in till att bli ett projektbidrag.
Vad menas med karaktär av förnyelse?

Exempel 1: En kör där det för många föreningsmedlemmar är en oerhörd viktig verksamhet är det av karaktär av förnyelse? De förnyar sin repertoar, de utvecklas demokratiskt tillsammans och är hälsofrämjande. Kommer de att känna igen sig i skrivningen? Känna att de är berättigade till att söka? Eller ger de upp som förening?

Exempel 2: En arrangörsförening ute på våra skärgårdsöar som på sommaren har utåtriktade scenuppträdanden för bofasta och sommargäster och på vintern verksamhet riktat mot bofasta. Hur kan de verka för samarbeten, utåtriktad verksamhet och metoder som öppnar upp för nya metoder och samarbeten? De är glada om båten till fastlandet går när det är vinter. Det är då de bofasta behöver sitt föreningsliv. Dessutom är antalet föreningar begränsat på en del öar.

• Vi i Föreningsrådet anser att det är otydligt och fritt fram för tolkning..
• I den skrivning som grundbidraget har i förslaget är det svårtolkat.
• Vi ser inte den nya skrivningen, nya bidraget, som att det tillför en grundtrygghet för kulturföreningarnas verksamhet.
• Hur mäts ”öppna upp för nya metoder och samarbeten”? Kan vara svårt för en förening att avgöra under verksamheten om man är på rätt spår. Det kommer att kräva uppföljning och utvärderingar under verksamhetsåret. Ger föreningen extra krav.
• Vi ser en fara i att en del föreningar avstår från att söka grundbidrag utan söker istället Arrangemangsbidrag som redan idag är ett ansträngt bidrag. Även att man istället söker Utvecklingsbidrag.
• Vi i Haninge Föreningsråd vill se en tydligare skrivning och ett mer traditionellt grundbidrag som ger trygghet åt kärnverksamhet med tilläggstext att det ska vara en utåtriktad, skapande och utvecklande verksamhet. Där man om möjligt strävar mot samverkan.

Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas för tidsbegränsade projekt inom kulturområdet respektive kulturmiljö- och kulturarvsområdet. Projekt som leder till förnyelse och stärker föreningens kompetens samt på sikt bidrar till verksamhetsutveckling och når nya målgrupper prioriteras.

Projektbidrag kan sökas av föreningar som under en begränsad period vill belysa, bevara eller dokumentera frågor inom kultur respektive kulturmiljö- och kulturarvsområdet.

Begreppet kulturarv avser både materiella företeelser som exempelvis byggnader och föremål, och immateriella företeelser som exempelvis mat, musik, hantverk, konst och litteratur. Haninge har en mångfald kulturarv med ursprung både lokalt, regionalt och globalt.

Projektbidrag kan också sökas för festivaler, scenkonst, temaveckor m.m. som har stor betydelse för Haninge, ökar samverkan, når nya målgrupper och förläggs i områden med få aktiviteter.
Föreningsdriven öppen verksamhet
Beskrivning
Bidraget syftar till att underlätta och möjliggöra för föreningar att bedriva öppen verksamhet mot och för allmänheten utan krav på medlemskap. Stödet består av två bidrag:

– Öppen verksamhet – Skärgård
– Öppen verksamhet – Övrig

Villkor

Öppen verksamhet – Skärgård
Bidraget ges för verksamhets- och materialkostnader för barn och ungdomsverksamhet i skärgården.
Kommer det att finnas något övrigt bidrag för skärgård? Om inte blir detta lite tunt.

• Vi anser det viktigt att det ska finas ett bredare bidrag till skärgården som riktar sig till alla bofasta och sommargäster som finns på respektive öar. Bidraget ska vara ett komplement till de bidrag som redan finns i reglementet.

Öppen verksamhet – Övrig
Bidraget ges i syfte att stödja öppen verksamhet för allmänheten som föreningen driver.

Endast verksamhet som är alkohol- och drogfri kan beviljas bidrag.

• Kan en konstverkstad för barn som är föreningsdriven betraktas som öppen verksamhet? Prova på fotboll för nyanlända som kanske inte placeras permanent i kommunen? Kan deltagarna komma för ”dropp in” verksamhet?
Hur registreras deltagarna? Det måste väl kunna visas på att det varit fysiska träffar med fysiska personer?
Ansökan och redovisning
Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviten, dess syfte, kostnadsbild, finansiering samt sökt belopp.

Ansökan görs löpande under året.

Redovisning av projektet ska lämnas senast 3 månader efter att det avslutats. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk beskrivning, samt beskrivning hur aktiviteten genomförts och hur man uppfyllt syftet.
Förstärkt ridbidrag

Beskrivning
Bidraget ges i syfte att stärka barn- och ungas ridverksamhet i Haninge. Bidraget ska möjliggöra för så många barn och unga som möjligt att delta i ridverksamhet.

Villkor
Bidraget möjliggör att hålla låga avgifter för ridverksamhet för barn och unga (7-20 år) i Haninge kommun. Detta för att möjliggöra ridverksamhet för så många som möjligt.

Endast verksamhet som är alkohol- och drogfri kan beviljas bidrag.

Ansökan och redovisning

Ansökan görs senast 1 november året före verksamhetsåret. Bidraget och dess effekt ska redovisas senast 3 månader efter för bidraget avslutad aktivitet.

Partnerskapsavtal

Beskrivning
Partnerskapsavtal är att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till föreningar som utför driver verksamheter och eller anläggningar som berikar Haninge kommun.
Villkor
Ersättningen används som ekonomiskt stöd för verksamheter som för Haninge kommun är särskilt viktigt. Verksamheterna kan vara i form av driftsbidrag för kostnader för extern anläggning eller som bidrag för verksamhet mot speciella målgrupper, till exempel barn, unga och funktionsnedsatta eller för verksamhet i speciella områden.

Endast verksamhet som är alkohol- och drogfri kan beviljas ersättning.

Intresseanmälan och redovisning
Bidraget definieras i form av avtal som tas fram i dialog med kultur- och fritidsnämnden. I avtalet definieras båda avtalsparters rättigheter och skyldigheter. Avtalat bidrag ska årligen följas upp och föreningen ska redovisa hur pengarna använts för att uppfylla avtalets syfte.
• Föreningsrådet välkomnar detta bidragsmöjligheten att föreningar kan ingå ett Partnerskapsavtal.

• Ett bra förslag med stora möjligheter till långsiktighet, kontinuerlighet och trygghet för en förening som satsar på en verksamhet över år.

Tillgänglighetssbidrag

Beskrivning
Bidraget syftar till att underlätta för föreningar att bedriva verksamhet, med eller utan krav på medlemskap, anpassad för personer med funktionsnedsättning och på så sätt skapa större utbud och variation. Ett bredare och anpassat utbud ger kommunens invånare med funktionsnedsättning möjlighet att bli mer föreningsaktiva och därigenom bidra till ökad delaktighet och bättre hälsa.

Bidraget syftar till att på ett långsiktigt sätt både underlättar start av ny verksamhet och stödjer pågående verksamhet.

Villkor
Aktiviteter som leder till att skapa ett stort utbud och variation av verksamheter premieras.
Bidraget ges för verksamhet oavsett ålder.

Stödet möjliggör både start av ny grupp/sektion för personer med funktionsnedsättning, eller verksamhet som inkluderar målgruppen i den ordinarie verksamheten.

Endast verksamhet som är alkohol- och drogfri kan beviljas bidrag.

Ansökan och redovisning

Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviten, dess syfte, kostnadsbild samt sökt belopp.

Ansökan görs löpande under året.

Redovisning av projektet ska lämnas senast 3 månader efter att det avslutats. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk beskrivning, samt beskrivning hur aktiviteten genomförts och hur man uppfyllt syftet.

Gäller bidraget inom idrott, kultur och övrig verksamhet?

Vendelsö 2016-08-04 (fått dispens av Klas Sandberg)

För Haninge Föreningsråd

Styrelsen

g/m
Agneta Rolfhamre
Ordförande
agneta_rolfhamre@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email