2016-06-14

Om oss

Kommunfullmäktige har enhälligt tagit ett beslut om ett gemensamt program för kommunen och föreningslivet ”Vi utvecklar Haninge tillsammans”.

Från det beslutet fram till mars 2012 var det diskussioner, funderingar, pannor i djupa veck, studiebesök hos föreningsråd ute i landet och en interimsstyrelse……

 

Tisdagen den 13 mars 2012 var en historisk dag i Haninge föreningsliv.

I kommunhuset, Skärgårdssalen, samlades 45 personer från olika föreningar, med stor blandning, för att bilda Haninge Föreningsråd. Med Anders Holmer som nyvald ordförande drog vi igång mot vårt mål att bli en part att räkna med.

En drivande person i processen innan och under bildandet av Föreningsrådet var Raymond Svensson, då vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

”Raymonds vision för rådet (Föreningsinfo nummer 2 2012) var att det skulle bli en mötesplats för föreningarna att utforma sina gemensamma synpunkter inför olika dialoger, samtal med kommunen, när det gällde kommunövergripande frågor, till exempel principer för samarbete, översiktsplanering och informationssatsningar. Genom rådet skulle kommunen få ett forum för dialog och samverkan med en mycket stor del av det aktiva föreningslivet.”

Nu har vi verkat i 4 år och har hunnit med en del men blev det helt enligt våra visioner?

 

Att besöka föreningarna.

Det har blivit några besök men inte riktigt i den omfattning som vi tänkt. Här finns det mer att göra om det finns ett behov ute bland föreningarna. Men den största nyttan är ändå att framföra föreningarnas synpunkter till politiker, tjänstemän…

Att framföra föreningarnas synpunkter till politiker och tjänstemän.

Utöver de möten vi haft med några föreningar direkt har vi lyssnat på de synpunkter som kommit in på Föreningsfrukostarna/kvällsmackorna. Först i kommunens regi och nu sedan 2015…med oss som arrangör. Vi har diskuterat med tjänstemän/politiker i olika sammanhang både planerade möten och spontana.

Att ha regelbundna möten.

Föreningslivet har mycket på sin agenda vilket är en av anledningarna till att det ibland varit svårt att få alla kalendrar att stämma överens. Det som fungerar bäst är frukostmöten. Det brukar komma någonstans mellan 40-60 på våra frukostar. Även om alla inte kommer till tals så är det en hel del som hör av sig efteråt. På den senaste vi hade, 2016-04-19 samlade vi in postit-lappar (se under flik Föreningsfrukostar) vilka vi kommer att arbetat med mellan frukostarna och redovisar till föreningarna. De kommer att skickas ut tillsammans med nästkommande inbjudan.

Att driva frågor om lokaler, administration m.m. med kommunen.

En process som tar tid. I princip på varje möte medledningsgruppen tar vi upp föreningar behov av lokaler. Detsamma gäller administration. Vi driver bland annat en fråga om någon form av föreningsservice i kommunal eller i Föreningsrådets regi.

Att vara en remissinstans i kommunen.

Vi har svarat på en del remisser och översiktsplaner som till exempel Idrotts- och kulturpolitiska programmen men nu i skrivande stund är det Kultur- och Fritids Bidragsöversyn som år på remiss. Ett viktigt dokument som leder till ett nytt bidragsreglemente 2017.

Att vara en motpart till kommunen, ett forum för dialog.

En gång per kvartal har vi möten med Kultur- och Frtidsförvaltningens chefer.

Nu efter våra första fyra år blir vi alltmer efterfrågade av tjänstemän och politiker och föreningar. Vi har blivit en part att räkna med. Vi är föreningarnas röstbärare som ska leda till att det blir politiska beslut till föreningarnas bästa.

Vi är till för föreningarna.

Vad har Haninge Föreningsråd åstadkommit under 2016? 

Mycket sker i det tysta som förhoppningsvis ska komma er föreningar till del.

 • Vi har nära dialog med Maria Lindeberg, Kultur- och Fritids Förvaltningschef. Vi har möten varje kvartal.
 •  Vi har hunnit ha två möten med några politiker i Kultur- och Fritidsnämnden. Vi kommer att fortsätta med möten varje kvartal.
 • Bidragsöversynen – där lade vi ned mycket tid och tog med ett flertal våra medlemsföreningars synpunkter. Kändes mycket viktigt att ge ett svar där vi försökte tänka ut olika scenarier i förväg. Vårt remissvar ligger på vår hemsida.
 •  Hemsidan – under sommaren växte vår hemsida fram. http://haninge-foreningsrad.se.

Webbmaster är BP Axelsson fam.ax.we@comhem.se

 • Vi arbetar hela tiden för att hålla hemsidan aktuell. Tycker ni att det saknas något så hör av er till BP.
 • Vi är en medlemsorganisation till Sveriges Föreningar som bevakar och påverkar förutsättningar för lokala föreningsråd och dess föreningar. Moms- och skatteregler har vi och andra nationella organisationer arbetat med helt nyligen. Vi lämnade in ett remissvar på utreningen Ett stärkt civilsamhälle där vi tryckte mycket på att förbättra för de lokala föreningsråden. Hemsida http://sverigesforeningar.se
 • 20162 Föreningsfrukostar, 1 Rundabordssamtal och 1 Kvällsmacka har vi hunnit med. Dessa har varit och är öppna för alla föreningar.

  Teman har varit
  28/4-16
  Meningen med föreningen med Raymond Svensson och nybyggnationer i Haninge.

  10/9-16
  Vi har haft ett Rundabordssamtal kring Så blir Haninge Sveriges bästa föreningskommun.
  19/9-16
  Från triangel till rektangel – om bredden i en förening- att alla känner delaktighet med Michael Hansson Löfqvist från Stockholms Idrottsförbund och på gång i föreningen med Peter Eliasson, Västerhaninge IF.

  21/11-16
  Kim Loeld från Haninge Kvinnojour om hur man arbetar lokalt och hur man i 25 år erbjudit våldsutsatta kvinnor och barn en trygg plats att söka skydd i.
  Carin Flemström från Brottsofferjouren i Haninge och Nynäshamn om medmänskligt stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen.
  Rädda barnens lokalförening – en Barnrättsorganisation.

 • Besöker de medlemsföreningar som vill. Det kan gälla akuta lokalfrågor till att fundera på hur föreningen kan utveckla sig, hitta nya vägar vill utveckling.
 • Svarar på remisser och skrivelser.
 • Vi har en regelbunden kontakt med område norr gällande bidrag, bokningar m,m,. OBS- alla ändringar i Föreningsregisregistret gällande er förening måste ni göra själva,
 • Vi har jobbat på att svar på bidragsansökningar skall komma snabbt. Samt att man ska få svar på mejl eller telefonfrågor inom ett par dagar, d.v.s. bra återkoppling. Finns fortfarande en del att göra.
 • Vi har startat upp ett Idrottsutskott.
 • Vi fortsätter med kulturutskottet.
 • Vi har inlett samarbete med andra förvaltningar.
 • Vi arbetar intensivt med att förutsättningarna för ett fungerande föreningsliv i Haninge skall vara de bästa. Att vara länken mellan förening och kommun.
 • Vi har skickat ut 2 brev till alla Haninges föreningar.
 • Vi har sökt och erhållit ekonomiskt stöd till att tillsammans med Haninge Kommun genomföra Fritidsmässan under maj 2017. Projektledare är Gerardo Espejo, Haninge Föreningsråd. Alla Haninges föreningar som är intresserade av och har verksamheter t.ex. idrott, kultur m.m. kan vara med i mån om plats.
 • Under året har vi ökat till att bli 51 medlemsföreningar.

Styrelsen  Haninge Föreningsråd g/m  Ordförande
Agneta Rolfhamre  Annebergsv 5  136 68 Vendelsö
tel 08/745 26 14
mobil 070-674 67 75

Vi finns även på Facebook.  https://www.facebook.com/Haninge-F%C3%B6reningsr%C3%A5d-378913552498038/