2017-12-17

Medlemsbrev maj-17

sida 1
HANINGE
FÖRENINGSRÅD
Maj 2017
Hej alla Haninges föreningsaktiva!
I det här brevet vänder vi oss till alla Haninge kommuns föreningar men
även lite extra till Föreningsrådets medlemmar.
Vi bjuder in till en medlemsträff och vi kan erbjuda en lokal för möten till
våra medlemmar men alla föreningar kan när som helst bli medlem, 100
kr/år.
I höst kommer vi att erbjuda olika program som blir gratis för medlemmar
och öppna för icke medlemmar mot en avgift.
Vad vi i Haninge Föreningsråd hittills gjort under 2017
• Fritidsmässan Ny i Haninge genomfördes den 9 maj med 36
utställande föreningar. Projektledare Gerardo Espejo.
• Träffat föreningar som behövt stöd och hjälpt till med att hitta lösningar
där det behövts.
• Hjälpt grupper som ska starta förening och då varit behjälpliga vid
stadgeskrivning, visat på hur en styrelse kan vara uppbyggd samt
tillsammans med respektive grupp formulerat deras mål och syfte m.m.
• Haft årsmöte. Se nedan.
• Träffat Kultur- och Fritids förvaltningschef Maria Lindeberg och
diskuterat frågor som på sikt skall vara till stöd och utveckling för
Haninges föreningsliv.
• Träffat några politiker från Kultur- och fritidsnämnden och fortsatt på
samma linje som vi börjat på med Maria Lindeberg, förvaltningschef för
kultur- och fritid.
• Vi har väckt frågan att kunna
tillsammans med Kultur- och Fritids
ledning hitta former för samarbete över
förvaltningsgränserna.
• Skrivit remissyttrande över
Haninge stadsplan.
• Genomfört två
Föreningsfrukostar En med tema äldre
och en med tema Fritidsmässan.
• Fortsatt med våra skyltfönster
Hemsida och Facebook.
sida 2
• Fortsatt vårt sökande och förhandlande när det gäller lokaler.
Haninge Föreningsråds årsmöte 27 mars-17
Programpunkter
Klas Sandberg, Områdeschef område Norr informerade om sitt
ansvarsområde.
Charlott Persson, processledare om Haninge stadsplan.
Styrelsen som valdes på årsmötet och som ska driva Haninge
Föreningsråd framåt under 2017
• Ordförande Agneta Rolfhamre, Haninge Riksteaterförening. Även
sammankallande i vårt kulturutskott och verksamhetsgrupp.
• Vice ordförande Annett Haaf. Unga Örnar Södertörn.
Socialutskottet.
• Kassör, Bo Eklundh. Även sammankallande i vårt socialutskott.
• BP Axelsson, Vendelsö IK. Sammankallande i vårt idrottsutskott
samt webbansvarig.
• Helen Nilsson, Tungelsta Ridklubb. Idrottsutskott.
• Carlo Taccola, Italia Club
• Danne Malm, Parkinsonföreningen
• Björn Jonsson, Aktiespararna
• Mia Bergbacken, ABF Södertörn. Verksamhetsgrupp.
• Mark Pedersen, Italia Club och kulturutskottet.
Revisorer
• Britt Holm, Vendelsö IK
• Jan Andersson, Korpen
Valberedning
• Sammankallande, Kajsa Höber Kaijansinkko, Rädda Barnen
• Anders Holmer, Vendelsö IK
• Christer Erlandsson, Brottsofferjouren
Utskotten
• Idrott BP och Helen
• Kultur Agneta och
Mark
• Social Bo, Mia, Annett
Arbetsgrupper
Föreläsningar m.m. Mia och Agneta
sida 3
Medlemsträff tisdagen den13/6 kl 18:00 i
Haninge kulturhus
Tema: Föreningsutveckling
• Hur utvecklar vi vår förening och får den att växa?
• Vad kan vi lära av varandras idéer, arbetssätt och erfarenheter?
• Hur behåller vi våra medlemmar och hur tar vi emot nya?
Samtalsledare Mia Bergbacken
Agneta Rolfhamre
Gäst Klas Sandberg, Verksamhetschef område norr.
Vi bjuder på smörgås och dryck.
Anmälan senast fredagen den 9/6 till
agneta_rolfhamre@hotmail.com eller på telefonnummer
070 674 67 75.
Nytt från område norr
Fritidsbokningen
Marjan Shahrokni är ny och bildar tillsammans med Peter Ljunggren och
Conny Björkqvist teamet på fritidsbokningen.
Fritidsbokningen når ni lättast på måndagar- fredagar mellen 10-12 på
telefonnummer 08 606 82 58 eller på mail fritidsbokning@haninge.se
Klas Sandberg Områdeschef Norr
Kultur- och Fritid
Utveckling & Stöd
Växel: 08-606 70 00
Direkt: 08-606 86 57
Haningedagen lördagen den 2/9
Vi kommer att för tredje året i rad ha ett Rundabordssamtal mellan
politiker och föreningsrepresentanter. Tema för årets Haningedag är
mänskliga rättigheter. Vad vårt samtal kommer att ha för rubrik vet vi inte
i skrivande stund utan återkommer till det i nästa brev.
sida 4
Årets Kulturparksfestival kommer ske den 10 juni 2017 med start kl.
13:00 hos Handens museum och smedja!
Föreningsrådet är med i årets festival med bandet Änglamark!
Hjälp oss att sprida detta och bjud in folk till detta evenemang!
Arrangörer: ABF Södertörn, RoJteatern, Kulturföreningen Levande Zon
(Gula Villan), Handens museum och smedja, Folkets Hus Haninge med
stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, Haninge kommun,
Hyresgästföreningen Brandbergen, Haninge Föreningsråd, Coop Forum
Haninge
Medverkande: Haninge kvinnojour, Haninge Konstnärer, Rädda Barnen –
Haninge, Barnens Träd för barns rättigheter”, Leadon
Nu kan ideella organisationer söka verksamhetsbidrag för
psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration
OBS!! Kort tid till ansökan.
I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev (2017,
Barn och unga i migration) fördelas verksamhetsbidrag till ideella
organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga
psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga som är asylsökande eller
nyanlända.
Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som
kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga
psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration i åldern 0 till 24
år. Både ensamkommande barn och barn som lever i familj omfattas.
Viss del av bidraget, dock högst 3 mkr, får fördelas till verksamheter som
bedriver verksamhet med stödjande kontakter för denna målgrupp. Med
stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar.
Totalt fördelas högst 10 miljoner kronor för verksamhet bedriven 1 juli till
31 december 2017.
Folkhälsomyndigheten har för avsikt att utlysa motsvarande medel för
2018 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga
medel från regeringen kommande år.
sida 5
Ansökan
Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 16 juni
2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i början av september
månad 2017 och får inte överklagas.
Ansökan om verksamhetsbidrag barn i migration 2017 (Word, 72 kB)
Hjälptext avseende ansökan om verksamhetsbidrag barn i migration
2017 (PDF, 77 kB)
Notera datum redan nu!
Frukostmöte torsdagen den 28/9 kl 07:30-09:00
Tema: Bidrag och att söka och driva projekt
Elisabeth Åström och Ann-Britt Öhrstig om Allmänna Arvsfonden,
Klas Sandberg om KOFs nya bidragssystem.
Anmälan senast måndagen den 25/9 till agneta_rolfhamre@hotmail.com
eller på telefon 070 674 67 75.
OBS! Inbjudan kommer att gå ut direkt efter sommaren.
För dig som är medlem i Föreningsrådet
Behöver din styrelse någon stans att ha möten? Eller något mindre
sammanhang för max 10 personer? Vi kommer att ha tillgång till en lokal
med Wifi i Jordbro Kultur-och Föreningshus. Ett samnyttjande med ABF
Södertörn. Vi ska försöka få till en mindre yta för arkivering, men det blir
då på annan plats.
Så snart vi vet från när vi kan bärja att använda lokalen, hör vi av oss.
Efterlysning för minnet
Biblioteket i Handen har minneslådor som används som hjälp
att minnas i samband med minnesträning. Lena Olofsson,
bibliotekarie visade lådorna på ett frukostmöte Det behövs fler
saker till lådorna. Har du spännande saker hemma och som du
kan lämna ifrån dig?
Hör då av dig till lena.m.olofsson@haninge.se
Varför har vi ett Föreningsråd i Haninge?
sida 6
Ibland kan det vara bra att påminna sig om bakgrunden till att vi finns
och om vår roll,
Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat om ett gemensamt program ”Vi
utvecklar Haninge tillsammans” för kommunen och föreningslivet i
Haninge.
Efter en dialog med kommunen bildade vi Haninge Föreningsråd den 13
mars 2012.
Det sägs att ensam är stark men tillsammans blir vi ändå starkare. Idag
har vi blivit en part som kommunen kan ha dialog med. Att diskutera
föreningsfrågor med en part och då med vetskapen om att vi är ett
paraply för kommunens lokala föreningar.
Idag är vi ca 50 medlemsföreningar.
Tillsammans har vi en styrka i diskussioner /överläggningar med
kommunens förvaltningar och nämnder. Vår främsta roll är att tillvarata
de ideella föreningarnas intressen men även att vara en samtalspart och
remissinstans med kommunen. Att föra fram föreningarnas behov och
önskningar.
Det är föreningarna som tillsammans formulerar uppgifter till rådet.
• Frågan om verksamhetslokaler är vital och den driver vi på även
om det tar tid att verka fram ett Föreningarnas hus. Om än i liten
skala.
• Möteslokal ser vi ut att vara nära en lösning.
• Diskussioner om angelägna frågor för vi med föreningarna och tar
med oss till kommunen.
• Bollar idéer med föreningarna.
• Driver frågan om att tillsammans med kommunen driva ett
servicecenter. Att kunna vara tillgängliga även när kommunen har
stängt.
Vill ni i er förening bli en del av Haninge Föreningsråd? Idag består vi
av idrottsföreningar, kultur-, handikapp-, äldre-, sociala-, dans/teateroch
övriga föreningar. Låt oss bli fler och starkare!
100 kr/kalenderår-Underlag finns på hemsidan
http://haninge-foreningsrad.se
Bankgiro 875-1810
Plusgiro 64 43 04-8
Varma hälsningar
Haninge Föreningsråds
Styrelse
g/m Agneta Rolfhamre
ordförande
070 674 67 75