2018-02-01

Årsmöteshandlingar -18

Protokoll vid Årsmöte med Haninge Föreningsråd 2018-03-15

 1. Mötets öppnande.   Ordförande Agneta Rolfhamre hälsade välkomna och öppnade mötet.se
 1. Upprop och fastställande av röstlängd.  17 medlemsföreningar närvarande. 3 Kommuntjänstemän.
 1. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.  Mötet ansåg att årsmötet är utlyst på rätt sätt.
 1. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 1. a) Val av mötesordförande. Till årsmötets ordförande valdes Leif Larsson. b) Val av sekreterare för mötet. Till årsmötets sekreterare valdes Madeleine Palmgren.
 1. Val av justerare tillika rösträknare.  Till justerare och rösträknare valdes Claus Trolle och Monica Nilsson.
 1. Verksamhetsberättelse för 2017. Leif Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen 2017 sida för sida. ibreret Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes och lades till handlingarna.
 1. Resultat- och balansräkning för 2017. Möjlighet till frågor som kassören Bosse svarade på. Bosse gick igenom ekonomin. Resultat- och balansräkningen för 2017 godkändes och lades till handlingarna.
 1. Revisorernas berättelse.  Revisionsberättelsen 2017 fastställdes och lades till handlingarna.
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
 1. Fastställande om verksamhetsplan för 2018.  Bosse gick delvis igenom verksamhetsplanen 2018. Tillägg: Att fortsätta med regelbundna möten Haninge kommuns förvaltningar och dess politiker. Verksamhetsplanen 2018 godkändes med tillägget och lades till handlingarna.
 1. Fastställande av budget 2018 och årsavgift för 2019.  Budgeten 2018 redovisades, Fastställdes och lades till handlingarna.  Årsavgift 2019 beslutades oförändrad 100:-
 1. Val av ordförande.  Till ordförande valdes Agneta Rolfhamre 2 år, omval.
 1. Val av ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter enligt valberedningens förslag.  Ṇ Michael Jändel 2 år, nyval. Madeleine Palmgren 2 år, nyval. Leif Larsson 2 år, nyval. Heléne Boström 2 år, nyval. Kvarstår i styrelsen: Bo Eklundh, kassör. Björn Jonsson, Carlo Taccola, BP Axelsson, Annett Haaf, Mia Bergbacken, Mark Petersen,
 1. Val av revisorer för ett år.  Till revisorer valdes Britt Holm och Jan Andersson 1 år, omval.
 1. Val av valberedning.  Till valberedning valdes Kajsa Höber Kaijansinkko, Christer Erlandsson och Anders Holmer 1 år, omval. sammankallande Kajsa Höber Kaijansinkko.
 1. Behandling av inlämnade motioner.  Inga motioner har inkommit..
 1. Mötets avslutande. Agneta sa några avslutande ord. Ordförande Leif Larsson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

______________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2017
Årsmöte 2017
Haninge Föreningsråd hade sitt årsmöte tisdagen den 27 mars 2017 i Haninge kulturhus där 12 föreningar var närvarande.
Medlemmar
Per den 31/12 2017 var vi 55 medlemsföreningar. Det var en ökning med 10 föreningar jämfört med 2016. Vi har skärpt upp rutinerna kring utskick av underlag för betalning med syfte till förenkling för föreningarna.
Medlemsföreningar per den 31/12 – 2017
ABF Södertörn, Aktiespararna Haninge/Nynäshamn, Bibliotekets vänner Västerhaninge, Brottsofferjouren i Nynäshamn-Haninge, Dalarö kultur- och Föreningscentrum, Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta, Föreningen Haninge konstnärer, Föreningen Sörmlandsleden, Gålö Gärsar, Handens Pistolskytteklubb, Handens Scoutkår, Handens Sportklubb, Haninge Anchors HC, Haninge Boxningsklubb, Haninge Civilförsvarsförening, Haninge Handikappidrottsklubb, Haninge Hembygdsgille, Haninge Jazzklubb, Haninge Kvinnojour, Haninge Riksteaterförening, Haninge Rotaryklubb, Haninge SOK – Orientering, Hjärt- och Lungsjukas förening, IF Friskis & Svettis Haninge, IK Brandbergen karate Kai, Italienska kulturföreningen i Haninge, Korpen Haninge, Kulturföreningen Ormen, Kulturföreningen Roj, Lions Club LC Österhaninge, Muskö Kulturförening, Neuroförbundet Haninge-Tyresö, Rädda Barnen lokalförening i Haninge, SFK Lilla Fiskelyckan, Socialdemokraterna i Haninge, SPF Vendelsö-Brandbergen, Strokeföreningen Södertörn, Södertörns Brass, Södertörns Radioamatörer, Södertörns Simsällskap, Trädgårdsföreningen Norra Söderby, Tungelsta Hantverksförening Handlaget, Tungelsta IF, Tungelsta Ridklubb, Unga Örnar Södertörn, Vendelsö Gymnastikförening, Vendelsö IK, Vendelsö Scoutkår, Veteranflottiljen Föreningen Mtb-veteraner, Vislustan Sångförening, Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier, Västerhaninge Hemslöjdsförening, Västerhaninge IBK, Västerhaninge IF, Österhaninge konstförening
Våra visioner
• Att ha en nära dialog med föreningarna.
• Att besöka de föreningar som så önskar.
• Att framföra föreningarnas synpunkter till politiker och tjänstemän.
• Att ha regelbundna frukostmöten och 1 kvällsmacka öppna för alla föreningar.
• Att erbjuda intressanta föreläsningar m.m. Gratis för medlemmar.
• Att bygga broar mellan föreningarna.
• Att vara en länk mellan föreningarna och kommunens olika förvaltningar.
• Att driva frågor om möteslokaler öppna för alla föreningar.
• Att skapa mötesplatser där de olika föreningarna kan utbyta erfarenheter. Bli starka tillsammans.
• Att verka för en Haninge Föreningsbyrå/Service byggs upp.
• Att vara en remissinstans i kommunens olika förvaltningar.

Medlemsnyttan
Vad har vi i Haninge Föreningsråd åstadkommit under 2017?
• Vi har besökt de medlemsföreningar som så önskat. Det kan ha gällt allt från akuta lokalfrågor till att fundera på hur föreningen kan utveckla sig, hitta nya vägar till utveckling. Stödet har även bestått i många telefonsamtal med sikte på lösningar eller stöd till argument.

• Vi har visat på vilka bidrag och andra stöd som finns att söka utanför kommunen.

• Vi har haft nära dialog med Maria Lindeberg, Kultur- och Fritidsförvaltningens Verksamhetschef och olika strateger, utredare m.m. Vi har haft möten varje kvartal. Vi har även haft ett bra samarbete med Haninge kommuns kommunikationsavdelning samt kommunens tryckeri.
Vi har haft tre möten med några politiker i Kultur- och Fritidsnämnden.

• Bidragsöversynen – utarbetades under 2017 och skulle vara helt klart för att kunna ansökas, gällande grundbidrag, men där beslut togs först i oktober -17. Vi följde upp och bevakade att bidraget tog med en del av våra synpunkter. Under arbetet hämtade vi våra medlemsföreningars synpunkter som vi framförde till utredaren och Kultur- och fritidsförvaltningen. Här bevakar vi och påtalar om vi märker att det är något med bidragen som behöver ses över framöver.

• Vi har svarat på remisser och skrivelser.

• Vi har haft en regelbunden kontakt med område norr gällande bidrag, bokningar m.m. Vi har haft stor hjälp av Fritidsbokningen som hjälpt oss med utskick till föreningarna.

• Vi har jobbat på att svar på bidragsansökningar skall komma snabbt. Samt att man ska få svar på mejl eller telefonfrågor inom ett par dagar, d.v.s. bra återkoppling. Finns fortfarande en del att göra.

• Vi har påtalat att det glapp som kan uppstå när någon slutar på en förvaltning och som har med föreningslivet att göra så måste det bli en så snabb överföring som möjligt till den nya tjänsten. Detta gäller framförallt bidragshanteringar, föreningsregisterhantering, och APN.
• Vi har nu hunnit bli ett starkare Föreningsråd med 55 medlemsföreningar.

• Hemsidan – uppdateras löpande. http://haninge-foreningsrad.se.

• Alla medlemsföreningar är länkade från vår hemsida. Föreningsrådets hemsida kan man även nå via Haninge kommuns hemsida. Webbmaster för Haninge Föreningsråds hemsida är BP Axelsson fam.ax.we@comhem.se Vi arbetar hela tiden för att hålla hemsidan aktuell. Tycker ni att det saknas något så hör av er.

• Facebook. Vi följer regelbundet upp vår Facebooksida https://www.facebook.com/haningeforeningsrad/ Vi har nu 100 följare. Ansvarig för sidan är Agneta Rolfhamre.
Teman på våra möten har varit
Frukostmöten:
• 14/2 – 17: Biblioteks- och äldre och friskvårdstema. 70 deltagare

• 6/4 – 17: Föreningsmässan, Idrott, mångfald, och integrering i föreningslivet. Att skapa mötesplatser och om att ta emot nya medlemmar. Intervju av en nyanländ ung person om hur det var att komma in i föreningslivet. 60 deltagare.

• 28/9 – 17: Område norr, Dataskyddsförordningen – vad gäller för föreningarna efter 25/5 – 18? Serviceenheten och Soppa med Surr. 65 deltagare.

• 13/11 – 17: Det nya bidragssystemet, Familjehemsenheten, Fritidsmässan, Dataskyddsförordningen – film. 60 deltagare.

Kvällsträffar och rundabordssamtal tema:

• 13/6 – 17. Hur utvecklar vi vår förening och hur får vi den att växa? Hur behåller vi våra föreningar och hur tar vi emot nya.
Moderator: Elisabeth Bendelius, Riksteatern.
Deltagare från 20 föreningar ( 23 personer), 3 politiker och 1 tjänsteman.

• 2/9 – 17. Rundabordssamtal mellan politiker och föreningsrepresentanter samt tjänstemän. Tema: Mänskliga rättigheter. Medverkande: 5 politiker, 5 föreningsrepresentanter, 1 tjänsteman, 1 moderator samt 1 värd samt 20 i publik..

• 23/10 – 17. Marknadsföring: Moderator och föreläsare var Håkan Filipsson Pressansvarig Haninge kommun. Jakob Larsson, Nyhetschef på Lokaltidningen Mitt i samt Christian Tapia, Team leader, Lokaltidningen Mitt i. 28 föreningar, 42 deltagare.

• Vi har verkat för att tillvarata våra medlemmars intressen. Samt att vara kommunens med och motpart. Vi lyssnar på varandra och finner lösningar.

• Vi har bevakat att det inte skett orimliga hyreshöjningar i kommunens lokaler och påtalat när så skett. Försökt att hjälpa föreningarna med att hitta andra lösningar på lokalproblem när det inte gått att påverka hyran.

• Följt upp politiska beslut samt övrigt stöd och hjälp utifrån föreningarnas behov och önskemål.

• Vi har verkat för att kommunen ska underlätta för föreningarna gällande bidragsansökningar, APN m.m.

• Arbetat med att få bort hinder som sena utbetalningar av bidrag. Arbetat för att föreningarna får tillgång till möteslokaler.

• Vi har gett ut 4 Föreningsbrev med aktuell föreningsinformation från både rådet och Haninge kommun.

• Vi har inlett samarbete med social- och äldreförvaltningarna.

• Vi arbetar intensivt med att förutsättningarna för ett fungerande föreningsliv i Haninge skall vara de bästa. Att vara länken mellan förening och kommun.

• Tillsammans med Haninge Kommun genomföra Fritidsmässan under maj 2017. Projektledare var Gerardo Espejo.

Föreningsrådet är en samtalspart mellan kommunen och föreningarna! Tillsammans blir vi starka!

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en nationell paraplyorganisation för föreningsråd i Sverige och där Agneta Rolfhamre är ordförande. Sätet är Vendelsö. Agneta har för Sveriges Föreningar suttit med i olika referensgrupper med målet att underlätta för lokala Föreningsråd.

UTSKOTT
Vi har under året arbetat med att hitta nya former i våra utskott enligt nedanstående modell som vi sammanställt och kommer att verkställa under 2018.

VAD KAN ETT UTSKOTT INOM HANINGE FÖRENINGSRÅD GÖRA FÖR SKILLNAD FÖR DE AKTUELLA FÖRENINGARNA? FÖRSLAG TILL UPPBYGGNAD.
SKAPA DEBATT
Med mål att alla föreningar ska engageras och kunna känna sig delaktiga. Att kunna göra skillnad, bli starka tillsammans.
VARA INFLYTELSERIKT
• Utskottet kan ge styrka och vara en röst gentemot kommunen gällande till exempel frågor om lokalhyror, orimliga hyreshöjningar, bidragshantering samt övrigt stöd och hjälp till föreningslivet. Att alla ärenden blir behandlade så snabbt och smidigt som möjligt.

• Utskottet kan verka för att vara en länk mellan förvaltningens politiker, tjänstemän och föreningar.

• Att följa upp Föreningsrådets beslut och koncentrera sig på de aktuella förvaltningarna.

ALLA BLIR VINNARE!

• Utskottet ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intressen.

• Att vara remissinstans i kommunen och stärka det lokala föreningslivets förutsättningar. Att föreslå Rådet vilka skrivelser som bör lämnas till kommunen.

• Att vara länken mellan förening och kommun.

• Att tillsammans med Rådet arrangera någon eller några kurser eller temakvällar/år.

HUR KAN UTSKOTTET VARA ORGANISERAT?
• Att ha ett första möte där alla föreningar som är registrerade i den aktuella förvaltningen (eller om det gäller fler förvaltningar inom utskottet) blir inbjudna. Finns det intresserade att sitta i utskottet?

• Att inför första mötet fundera på:

1. Vad vill vi?
2. Varför?
3. Viktiga frågor som är aktuella.
4. Hur?
5. Möte/uppsökeri?

• Att och hur engagera intresserade föreningar som arbetar aktivt i rådet.

• Att ha 1 – 3 personer från Rådets styrelse, varav 1 är sammankallande, som sitter i utskottet.

• Att ha minst 4 möten i Rådets utskott/år och mejlkontakt däremellan.

• Att vara uppdaterade i för förvaltningen aktuella frågor och lyfta dem med förvaltningen om det känns angeläget för föreningarna. Detta kan gälla om förvaltningen ska göra en bidragsöversyn eller andra förändringar som kan påverka föreningarna.

• Att besöka de medlemsföreningar som så önskar. Det kan ha gälla allt från akuta lokalfrågor till att fundera på hur föreningen kan utveckla sig, hitta nya vägar till utveckling.

Idrottsutskottet: Arbetet med att bilda ett Idrottsutskott har skett under året. Utskottet har arbetat nära kommunens idrottsstrateg Sara Nilsson. I dag är det en handfull antal föreningar som anmält intresse av att vara med. Förutom dessa så ingår två representanter från Föreningsrådets styrelse, Helen Nilsson och BP Axelsson, som sammankallande.

Socialutskottet: är under bildande och håller på att finna sina former.
Kulturutskottet: har varit vilande under året.

Övrigt

• Vi har inlett samarbete med andra förvaltningar än enbart KOF.
• Vi har arbetat intensivt med att förutsättningarna för ett fungerande föreningsliv i Haninge skall vara de bästa. Att vara länken mellan förening och kommun.
• Vi sökte och fick beviljat ett bidrag för att tillsammans med Haninge kommun kunna genomföra en Fritidsmässa 2017. Projektledare Gerardo Espejo.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning: Agneta Rolfhamre. ordförande. Annett Haaf vice ordförande, Bo Eklundh kassör, Mia Bergbacken sekreterare. Övriga ledamöter har varit Lars-Olof ”Danne” Malm, Helén Nilsson, Carlo Taccola, Björn Jonsson, B P Axelsson samt Mark Petersen.
Revisorer
Britt Holm och Jan Axelsson
Valberedning
Kajsa Höber Kaijansinkko, sammankallande, Anders Holmer samt Christer Erlandsson.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten.

Slutord
Styrelsen gör härmed avslut för året som varit.
Vi, Haninge Föreningsråd har under året 2017 vuxit och stabiliserats i vår verksamhet. Vi har ökat medlemsantalet samt fått en större spridning bland olika typer av föreningar. Ökat med bland annat föreningar inom handikapp och föreningar med social inriktning. Vi har nu en mer stabil plattform att utgå ifrån.
Vi har haft en utmaning att inte växa för fort i takt med det tryck som ligger på civilsamhället och framförallt inte glömma att vi är till för föreningarna.
Våra regelbundna möten med kultur- och fritidsförvaltningens ledning samt dess politiker har stärkt oss i vår roll.
Däremot så har vi inte hunnit få till samma rutiner med övriga förvaltningar men det ligger på agendan inför 2018.
Våra föreningsfrukostar har hittat sin form med teman som intresserat alltmer morgonpigga föreningsrepresentanter, politiker och tjänstemän. Antalet deltagare har legat kring 55 – 75 vilket vi ser som ett bevis på att upplägget fungerar. Det finns en stor utvecklingspotential och utmaning. Vi har under året enbart genomfört frukostmöten eftersom det är vad som efterfrågats.
Vårt skyltfönster, hemsida och Facebooksida, har vuxit fram under året där alla medlemsföreningar som angivit en hemsida är länkade från vår hemsida. En utmaning kan vara att föreningarna länkar till Haninge Föreningsråd.
Vi ser med tillförsikt framemot kommande år med spännande utmaningar.

Vi vill rikta ett stort tack för det fina samarbete vi haft med alla våra samarbetsparter!

Haninge 2018-02-18

Agneta Rolfhamre Annett Haaf Bo Eklundh

Mia Bergbacken BP Axelsson Hans-Olof Danne Malm

Carlo Taccola Helen Nilsson Björn Jonsson Mark Petersen

__________________________________________________________________

Verksamhetsplan 2018 för Haninge Föreningsråd
· Genomföra 4 föreningsfrukostar, 2 medlemsmöten.
· I samband med Haningedagen genomföra ett
Rundabordssamtal.
· Verka för att Haninge Föreningsråd får egen lokal för möten
och med arkivmöjligheter.
· Att driva frågan om att varje nybyggt område har mötes/
föreningslokaler.
· Att i samverkan med Område norr kunna erbjuda
föreningarna service.
· Att gå ut med en enkät om vad föreningarna önskar av
Föreningsrådet.
· Att erbjuda de kurser som föreningarna efterfrågar.
· Svara på remisser och skrivelser.
· Att under året arrangera en politikerdebatt.
· Att genomföra Föreningsmässa tillsammans med Haninge
Kommun.
· Erbjuda minst 1 föreläsning.

______________________________________________________________________

Medlemsavgift 2018

100 kr betalas in på föreningens bankgiro 875-1810 eller på

plusgiro 64 43 04 – 8. Använd helst fakturaunderlag från hemsidan www.haninge-foreningsrad.se

OBS!! Glöm inte att skriva vilken förening det avser.

Styrelsen för Haninge Föreningsråd