2017-05-27

Medlemsbrev maj -17

Maj 2017

           

Hej alla Haninges föreningsaktiva!

I det här brevet vänder vi oss till alla Haninge kommuns föreningar men även lite extra till Föreningsrådets medlemmar. Vi bjuder in till en medlemsträff och vi kan erbjuda en lokal för möten till våra medlemmar men alla föreningar kan när som helst bli medlem, 100 kr/år.

I höst kommer vi att erbjuda olika program som blir gratis för medlemmar och öppna för icke medlemmar mot en avgift.

Vad vi i Haninge Föreningsråd hittills gjort under 2017

 • Fritidsmässan Ny i Haninge genomfördes den 9 maj med 36 utställande föreningar. Projektledare Gerardo Espejo.
 • Träffat föreningar som behövt stöd och hjälpt till med att hitta lösningar där det behövts.
 • Hjälpt grupper som ska starta förening och då varit behjälpliga vid stadgeskrivning, visat på hur en styrelse kan vara uppbyggd samt tillsammans med respektive grupp formulerat deras mål och syfte m.m.
 • Haft årsmöte. Se nedan.
 • Träffat Kultur- och Fritids förvaltningschef Maria Lindeberg och diskuterat frågor som på sikt skall vara till stöd och utveckling för Haninges föreningsliv.
 • Träffat några politiker från Kultur- och fritidsnämnden och fortsatt på samma linje som vi börjat på med Maria Lindeberg, förvaltningschef för kultur- och fritid.
 • Vi har väckt frågan att kunna tillsammans med Kultur- och Fritids ledning hitta former för samarbete över förvaltningsgränserna.
 • Skrivit remissyttrande över Haninge stadsplan.
 • Genomfört två Föreningsfrukostar En med tema äldre och en med tema Fritidsmässan.
 • Fortsatt med våra skyltfönster Hemsida och Facebook.
 • Fortsatt vårt sökande och förhandlande när det gäller lokaler.

Haninge Föreningsråds årsmöte 27 mars-17

Programpunkter

Klas Sandberg, Områdeschef område Norr informerade om sitt ansvarsområde.

Charlott Persson, processledare om Haninge stadsplan.

Styrelsen som valdes på årsmötet och som  ska driva Haninge Föreningsråd framåt under 2017

 • Ordförande Agneta Rolfhamre, Haninge Riksteaterförening. Även sammankallande i vårt kulturutskott och verksamhetsgrupp.
 • Vice ordförande Annett Haaf. Unga Örnar Södertörn. Socialutskottet.
 • Kassör, Bo Eklundh. Även sammankallande i vårt socialutskott.
 • BP Axelsson, Vendelsö IK. Sammankallande i vårt idrottsutskott samt webbansvarig.
 • Helen Nilsson, Tungelsta Ridklubb. Idrottsutskott.
 • Carlo Taccola, Italia Club
 • Danne Malm, Parkinsonföreningen
 • Björn Jonsson, Aktiespararna
 • Mia Bergbacken, ABF Södertörn. Verksamhetsgrupp.
 • Mark Pedersen, Italia Club och kulturutskottet.

Revisorer

 • Britt Holm, Vendelsö IK
 • Jan Andersson, Korpen

Valberedning

Sammankallande, Kajsa Höber Kaijansinkko, Rädda Barnen, Anders Holmer, Vendelsö IK ,                                                          Christer Erlandsson, Brottsofferjouren

Utskotten

 • Idrott BP och Helen
 • Kultur Agneta och Mark
 • Social Bo, Mia, Annett

Arbetsgrupper

Föreläsningar m.m. Mia och Agneta

Medlemsträff tisdagen den13/6 kl 18:00 i

Haninge kulturhus

Tema: Föreningsutveckling

 • Hur utvecklar vi vår förening och får den att växa?
 • Vad kan vi lära av varandras idéer, arbetssätt och erfarenheter?
 • Hur behåller vi våra medlemmar och hur tar vi emot nya?

Samtalsledare Mia Bergbacken

Agneta Rolfhamre

Gäst Klas Sandberg, Verksamhetschef område norr.

Vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmälan senast fredagen den 9/6 till

agneta_rolfhamre@hotmail.com eller på telefonnummer

070 674 67 75.

Nytt från område norr

Fritidsbokningen

Marjan Shahrokni är ny och bildar tillsammans med Peter Ljunggren och Conny Björkqvist teamet på fritidsbokningen.

Fritidsbokningen når ni lättast på måndagar- fredagar mellen 10-12 på telefonnummer 08 606 82 58 eller på mail fritidsbokning@haninge.se

Klas Sandberg Områdeschef Norr

Kultur- och Fritid

Utveckling & Stöd

Växel:   08-606 70 00

Direkt: 08-606 86 57

Haningedagen lördagen den 2/9

Vi kommer att för tredje året i rad ha ett Rundabordssamtal mellan politiker och föreningsrepresentanter. Tema för årets Haningedag är mänskliga rättigheter. Vad vårt samtal kommer att ha för rubrik vet vi inte i skrivande stund utan återkommer till det i nästa brev.

Årets Kulturparksfestival kommer ske den 10 juni 2017 med start kl. 13:00 hos Handens museum och smedja!

Föreningsrådet är med i årets festival med bandet Änglamark!
Hjälp oss att sprida detta och bjud in folk till detta evenemang!
Arrangörer: ABF SödertörnRoJteatern, Kulturföreningen Levande Zon (

), Handens museum och smedja, Folkets Hus Haninge med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, Haninge kommun, Hyresgästföreningen Brandbergen, Haninge FöreningsrådCoop Forum Haninge 
Medverkande: Haninge kvinnojour, Haninge Konstnärer, Rädda Barnen – HaningeBarnens Träd för barns rättigheter”Leadon

Nu kan ideella organisationer söka verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration OBS!! Kort tid till ansökan.

I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev (2017, Barn och unga i migration) fördelas verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration i åldern 0 till 24 år. Både ensamkommande barn och barn som lever i familj omfattas. Viss del av bidraget, dock högst 3 mkr, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för denna målgrupp. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar.

Totalt fördelas högst 10 miljoner kronor för verksamhet bedriven 1 juli till 31 december 2017.

Folkhälsomyndigheten har för avsikt att utlysa motsvarande medel för 2018 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel från regeringen kommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 16 juni 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i början av september månad 2017 och får inte överklagas.

 

Notera datum redan nu!

Frukostmöte torsdagen den 28/9 kl 07:30-09:00

Tema: Bidrag och att söka och driva projekt

Elisabeth Åström och Ann-Britt Öhrstig om Allmänna Arvsfonden,

Klas Sandberg om KOFs nya bidragssystem.

Anmälan senast måndagen den 25/9 till agneta_rolfhamre@hotmail.com  eller på telefon 070 674 67 75.

OBS! Inbjudan kommer att gå ut direkt efter sommaren.

För dig som är medlem i Föreningsrådet

Behöver din styrelse någon stans att ha möten? Eller något mindre sammanhang för max 10 personer? Vi kommer att ha tillgång till en lokal med Wifi i Jordbro Kultur-och Föreningshus. Ett samnyttjande med ABF Södertörn. Vi ska försöka få till en mindre yta för arkivering, men det blir då på annan plats.

Så snart vi vet från när vi kan bärja att använda lokalen, hör vi av oss.

Efterlysning för minnet

Biblioteket i Handen har minneslådor som används som hjälp att minnas i samband med minnesträning. Lena Olofsson, bibliotekarie visade lådorna på ett frukostmöte Det behövs fler saker till lådorna. Har du spännande saker hemma och som du kan lämna ifrån dig?

Hör då av dig till lena.m.olofsson@haninge.se 

Varför har vi ett Föreningsråd i Haninge?

Ibland kan det vara bra att påminna sig om bakgrunden till att vi finns och om vår roll,

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat om ett gemensamt program ”Vi utvecklar Haninge tillsammans” för kommunen och föreningslivet i Haninge.

Efter en dialog med kommunen bildade vi Haninge Föreningsråd den 13 mars 2012.

Det sägs att ensam är stark men tillsammans blir vi ändå starkare. Idag har vi blivit en part som kommunen kan ha dialog med. Att diskutera föreningsfrågor med en part och då med vetskapen om att vi är ett paraply för kommunens lokala föreningar. Idag är vi ca 50 medlemsföreningar.

Tillsammans har vi en styrka i diskussioner /överläggningar med kommunens förvaltningar och nämnder. Vår främsta roll är att tillvarata de ideella föreningarnas intressen men även att vara en samtalspart och remissinstans med kommunen. Att föra fram föreningarnas behov och önskningar.

Det är föreningarna som tillsammans formulerar uppgifter till rådet.

 • Frågan om verksamhetslokaler är vital och den driver vi på även om det tar tid att verka fram ett Föreningarnas hus. Om än i liten skala.
 • Möteslokal ser vi ut att vara nära en lösning.
 • Diskussioner om angelägna frågor för vi med föreningarna och tar med oss till kommunen.
 • Bollar idéer med föreningarna.
 • Driver frågan om att tillsammans med kommunen driva ett servicecenter. Att kunna vara tillgängliga även när kommunen har stängt.

Vill ni i er förening bli en del av Haninge Föreningsråd? Idag består vi av idrottsföreningar, kultur-, handikapp-, äldre-, sociala-, dans/teater-  och övriga föreningar. Låt oss bli fler och starkare!

100 kr/kalenderår-Underlag finns på hemsidan

http://haninge-foreningsrad.se

Bankgiro 875-1810

Plusgiro 64 43 04-8

Varma hälsningar

Haninge Föreningsråds

Styrelse

g/m Agneta Rolfhamre

ordförande

070 674 67 75