2017-11-13

Dokument

Dataskyddsförordningen  

Medlemsbrev juni -18

Medlemsbrev maj-17 

Medlemsbrev oktober -17

 

HANINGE FÖRENINGSRÅD

Förberedelser för personuppgiftsansvariga Vägledning till personuppgiftsansvariga inför den nya dataskyddsförordningen 2018

Inledning

Denna vägledning tar upp 13 frågor som ni som behandlar personuppgifter bör ta ställning till redan nu för att förbereda er inför införandet av den nya dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas i mitten av 2018.

 1. Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning? Ni bör försäkra er om att beslutsfattare och nyckelpersoner inom er organisation är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av dataskyddsförordningen. Ni bör också undersöka hur er organisation kommer att påverkas av förordningen och identifiera de områden som ni måste arbeta särskilt med.
 2. Vilka personuppgifter hanterar ni? Ni bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. Ni kan behöva göra en bred översyn för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika delarna av er organisation.

3. Använder ni missbruksregeln idag? Ni bör undersöka om ni i er verksamhet har utnyttjat personuppgiftslagens undantag för att behandla personuppgifter i ostrukturerat material, den så kallade missbruksregeln. Denna regel kommer inte att finnas kvar i förordningen. Ni bör därför särskilt undersöka om behandling som idag stödjer sig på missbruksregeln är förenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser.

 1. Vilken information lämnar ni? Ni bör granska den information som ni lämnar till de registrerade och fundera över vilka förändringar av den informationen som kan bli nödvändig att göra.

När ni samlar in personuppgifter måste ni enligt personuppgiftslagen lämna viss information, till exempel om er identitet och ändamålet med behandlingen. Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska lämnas till de registrerade. Bland annat kommer ni att behöva informera om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om man anser att ens personuppgifter har hanterats felaktigt av er. Viktigt i sammanhanget är att dataskyddsförordningen ställer krav på att informationen som lämnas ska vara kortfattad, lättbegriplig och utformad med ett tydligt och enkelt språk .

 1. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? Ni bör se över era rutiner för att säkerställa att ni kan uppfylla alla rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen, som exempelvis hur ni raderar personuppgifter och hur ni lämnar ut uppgifter elektroniskt i ett allmänt använt format.

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att:

få tillgång till sina personuppgifter

få felaktiga personuppgifter rättade

få sina personuppgifter raderade

invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

invända •

mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

 1. Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter? Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser.
 1. Hur inhämtar ni samtycke?

Ni bör undersöka på vilket sätt ni inhämtar samtycke, vilken information ni lämnar och hur ni sparar uppgiften om att samtycke har lämnats av den registrerade.

Ett giltigt samtycke enligt dataskyddsförordningen har samma innebörd som i personuppgiftslagen. Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Det får inte råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter. Till exempel godtas inte ett tyst samtycke eller en på förhand ikryssad ruta på en webbplats. Om ni stödjer er på samtycke för att behandla personuppgifter behöver ni försäkra er om att kraven på samtycke i förordningen är uppfyllda. Om så inte är fallet, måste ni antingen förändra era rutiner eller finna en annan rättslig grund för behandlingen.

Dataskyddsförordningen ställer tydliga krav på att den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett samtycke har lämnats. Ni bör fundera över hur ni i efterhand ska kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats.

 1. Behandlar ni personuppgifter om barn? Ni bör redan nu fundera på hur ni ska kontrollera en persons ålder och hur ni ska inhämta vårdnadshavares samtycke i samband med behandling av barns personuppgifter online.

Genom dataskyddsförordningen införs ett förstärkt skydd för barns personuppgifter, särskilt när det gäller kommersiella internettjänster

som sociala nätverk. Kort sagt, om ni erbjuder den typen av tjänster till barn måste ni inhämta vårdnadshavares samtycke för att få behandla barnets uppgifter. Detta gäller enligt förordningen, barn under 16 år. Medlemsstaterna kan själva bestämma en lägre åldersgräns, dock lägst 13 år. Reglerna kan få betydande konsekvenser om er organisation erbjuder denna typ av tjänster till barn. Kom ihåg att ni då också måste kunna visa att vårdnadshavarens samtycke har lämnats.

Eftersom barn enligt förordningen förtjänar särskilt skydd måste all den information som riktar sig till barn vara skriven på ett tydligt och enkelt sätt som barn förstår. Barns skyddsvärda ställning ska också vägas in vid en intresseavvägning.

 1. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?

Ni bör se till att ni har tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Dataskyddsförordningen innehåller nya bestämmelser om vad ni som organisation måste göra om ni blir utsatta för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Ni måste dokumentera alla sådana händelser. När det inte är osannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri- och rättigheter måste ni anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

 1. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling? Ni bör fundera på om er personuppgiftsbehandling är förenad med särskilda risker för enskildas fri- och rättigheter och om ni i så fall måste göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt dataskyddsförordningen.
 2. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system? Ni bör redan nu ta hänsyn till dataskyddsförordningens regler när ni tar fram nya it-system eller förändrar befintliga. Det ger en större möjlighet att följa reglerna, höja säkerheten och förhindra onödiga framtida kostnader.

Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än

nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

 1. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation? Ni bör bestämma var i er organisation som ansvaret för dataskyddsfrågor ska ligga. Om det krävs enligt dataskyddsförordningen måste ni även formellt utse ett dataskyddsombud.

Förordningen ställer krav på att vissa organisationer ska utse ett dataskyddsombud. Det gäller till exempel offentliga myndigheter och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter.

Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.

 1. Har ni verksamhet i flera länder? Om er organisation bedriver verksamhet i flera olika EU-länder bör ni ta reda på vilken dataskyddsmyndighet som ansvarar för tillsynen av de personuppgiftsbehandlingar ni utför. http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/f orberedelser-for-personuppgiftsansvariga/

https://youtu.be/_xGYg33mh2U

____________________________________________________________________________

HANINGE FÖRENINGSRÅD

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa- internet/

Nuvarande PUL Person upplysningslagen

Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben?

I personuppgiftslagen (PUL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande.

Man får inte kränka andra människor

Om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det framgår av den så kallade missbruksregeln, som tillkommit bland annat för att förenkla vardaglig behandling av personuppgifter.

I den kommande dataskyddsförordningen kommer den så kallade missbruksregeln inte längre finnas kvar. När den regeln försvinner innebär det att samma regler som gäller för strukturerade personuppgifter också ska användas för ostrukturerade, till exempel det som skrivs om personer i e-post och på webbplatser. Läs mer

Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Faktorer som påverkar bedömningen är bland annat syftet med publiceringen, vilka uppgifter som publiceras, var dessa publiceras, vilken information som har lämnats och hur länge uppgifterna publicerats på internet. Även hur den vars uppgifter som publiceras själv upplever publiceringen kan vara av betydelse, men är inte avgörande för om det ska anses vara fråga om kränkning i personuppgiftslagens mening. Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller ”hänga ut” någon är tydliga exempel på publicering som normalt är kränkande enligt personuppgiftslagen

.

Det finns undantag för journalistiska ändamål

Ibland publiceras personuppgifter på internet på ett sätt som är kränkande utan att publiceringen står i strid med personuppgiftslagens bestämmelser. Det beror bland annat på att det i personuppgiftslagen finns ett undantag för journalistiska ändamål. Detta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Att informera och debattera om personal som missköter sitt arbete och om situationen vid ett vårdboende kan vara tillåtet med stöd av detta undantag trots att det kan finnas information som kan uppfattas som kränkande för personalen.

Det innebär inte att man kan publicera vad som helst med stöd av undantaget. Uppgifter av rent privat karaktär omfattas normalt inte av undantaget även om uppgifterna publiceras i ett sammanhang som i övrigt har journalistiska ändamål. Om man till exempel går till

personangrepp och kritiserar en tjänsteman utanför dennes tjänsteutövning kan det vara kränkande uppgifter av rent privat karaktär. En sådan publicering kan därför strida mot personuppgiftslagen. 2010 konstaterade Datainspektionen i ett tillsynsärende att det på en webbplats, som haft ett journalistiskt ändamål, publicerats kränkande personuppgifter av rent privat karaktär i strid med personuppgiftslagen:

Läs pressmeddelandet Gränser för vad som får publiceras på en blogg

Grundlagsskyddad publicering

Det finns även publiceringar av personuppgifter på internet som inte omfattas av personuppgiftslagens regler eftersom behandlingen har stöd av bestämmelserna i grundlag, se särskilt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Exempel på publiceringar som har grundlagsskydd är traditionell media såsom tidningar, radio och TV. Även privatpersoner, organisationer, företag etc. kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos Myndigheten för press, radio och TV ansöka om och beviljas ett så kallat utgivningsbevis. Läs mer om grundlagsskyddet och utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv:s webbplats:

Myndigheten för press, radio och tv

Om en publicering på en webbplats har ett grundlagsskydd är Datainspektionen förhindrad att ha synpunkter på de personuppgifter som publiceras där. Grundlagsskyddet innebär inte att man kan publicera vad som helst. Man får till exempel inte publicera personuppgifter i strid med vissa brott som anges i grundlagen som exempelvis bestämmelsen om förtal. Det som man publicerar i de traditionella medierna kan också strida mot de pressetiska reglerna. De reglerna bevakas av Allmänhetens pressombudsman:

Läs mer hos Allmänhetens pressombudsman

Publicering av personuppgifter i register, databaser eller annat liknande strukturerat material

När personuppgifter är ordnade i register, databaser eller på annat sätt så att man enkelt kan söka fram eller sammanställa dem, gäller inte missbruksregeln i personuppgiftslagen (se ovan). I stället måste man följa hela personuppgiftslagen, de så kallade hanteringsreglerna. Dessa

omfattar bland annat att de grundläggande kraven, regler för när behandlingen är tillåten, när känsliga personuppgifter får behandlas samt hur man måste informera de registrerade.

Om man hämtar personuppgifter från ett strukturerat material, till exempel en förenings medlemsregister, för att publicera i löpande text på en webbplats ska hanteringsreglerna tillämpas på urvalsprocessen och missbruksregeln på publiceringen på webbplatsen. Det innebär att det kan krävas samtycke för att få sammanställa uppgifterna för webbpubliceringen.

Undantaget för journalistiska ändamål och bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen gäller även vid behandling av personuppgifter som omfattas av hanteringsreglerna.

Undantag för privat behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen gäller inte när privatpersoner behandlar personuppgifter rent privat. Det här gäller till exempel ordbehandling i hemmet och privat e-post.

En öppen publicering av personuppgifter på internet, till exempel på en egen blogg, är dock aldrig en privat behandling eftersom uppgifterna blir tillgängliga för ett obestämt antal personer. Om det krävs inloggning med lösenord för att kunna ta del av informationen och man på det sättet begränsar spridningen av uppgifterna till ett mindre antal personer kan det däremot anses som privat behandling.

Gäller personuppgiftslagen för en utländsk webbplats?

Personuppgiftslagen gäller för den som är etablerad i Sverige. Svenska juridiska och fysiska personer och utländska filialer som utövar verksamhet i Sverige får utan vidare anses etablerade här. Ett svenskt företag som driver en webbplats och behandlar personuppgifter på denna måste därför följa bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Observera att även om den ansvarige för en webbplats är etablerad i utlandet hindrar detta inte att en användare som är etablerad i Sverige kan hållas ansvarig enligt personuppgiftslagen för vad han eller hon publicerar i till exempel ett kommentarfält.

Personuppgiftslagen gäller också när den ansvarige är etablerad i tredje land (ett land utanför EES-området, det vill säga alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein) och använder sig av utrustning som finns i Sverige. Med utrustning menar man fysiska saker som finns inom Sveriges gränser, till exempel frågeformulär och terminaler.

Några praktiska exempel

Bloggar och sociala medier

Publicering av till exempel namn och foton på personer på bloggar och sociala medier är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker personen. Att ”hänga ut” och skandalisera en privatperson är ett typexempel på vad som normalt sett är kränkande.

I vissa situationer kan kränkande uppgifter publiceras med stöd av undantaget för journalistiska ändamål. Det här gäller inte bara etablerade medier utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten.

Tänk på att det kan finnas begränsningar i annan lagstiftning, till exempel reglerna om förtal, som innebär att en publicering av kränkande personuppgifter ändå kan var olaglig.

Arbetsplatsen

En arbetsgivare kan normalt publicera uppgifter om namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och liknande utan samtycke från arbetstagaren. Beroende på om uppgifterna publiceras i löpande text eller i ett register, förteckning eller liknande är den rättsliga grunden för publiceringen olika. Vid publicering av personuppgifter i löpande text gäller missbruksregeln (se ovan) och publiceringen är tillåten så länge den inte kränker arbetstagaren. Vid publicering av personuppgifterna i register, förteckningar eller liknande gäller hanteringsreglerna i personuppgiftslagen (se ovan). Publiceringen är då normalt tillåten efter en intresseavvägning, det vill säga om arbetsgivaren har ett berättigat intresse av att publicera personuppgifterna och detta intresse väger över arbetstagarens intresse av skydd för hans eller hennes personliga integritet.

För att få publicera bilder på anställda på internet krävs i normalfallet samtycke, men inte alltid. Det gäller oavsett om missbruksregeln eller hanteringsreglerna gäller. Om det inte finns ett behov för arbetsgivaren av att publicera en bild av en anställd kan publiceringen vara otillåten. Verksamheten kan dock vara sådan att arbetsgivaren har ett tungt vägande behov av att exempelvis kunna marknadsföra sina produkter och tjänster genom att publicera bilder på anställda som har kundorienterade arbetsuppgifter. I sådana fall kan arbetsgivarens intresse av att publicera bilderna väga tyngre än den anställdes intresse av skydd och därmed ge stöd för publiceringen.

Datainspektionen rekommenderar arbetsgivare att ta fram interna regler kring publicering av anställdas personuppgifter på internet. Tänk på att det också kan finnas arbetsrättsliga regler att ta hänsyn till.

Föreningslivet

En förening kan, med stöd av missbruksregeln, publicera bilder och löpande texter från evenemang, tävlingar och liknande på föreningens webbplats så länge publiceringen inte är kränkande enligt personuppgiftslagen. En bild från en fotbollsmatch eller en artikel om ett klubbmästerskap i tennis är exempel på vad som normalt inte kan anses kränkande. En förening som ”hänger ut” en medlem som stängts av på grund av olämpligt uppträdande är däremot ett exempel på en publicering som skulle kunna vara kränkande.

En förening får bara publicera sitt medlemsregister öppet på internet om det är förenligt med de ursprungliga ändamålen för vilka uppgifterna i medlemsregistret samlades in. Dessutom krävs att de enskilda medlemmarna har samtyckt till publiceringen. Datainspektionens erfarenhet är att många medlemmar inte vill att adresser och telefonnummer ska publiceras öppet på internet. Datainspektionen rekommenderar därför föreningar som vill publicera medlemmars personuppgifter på Internet att de får ett godkännande från medlemmarna och/eller deras vårdnadshavare. Det finns ingen särskild bestämmelse i personuppgiftslagen som anger från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till en behandling men Datainspektionen brukar ha 15 år som tumregel.

Skolan

En skola kan, med stöd av missbruksregeln, publicera bilder och löpande texter med elevers personuppgifter så länge publiceringen inte är kränkande enligt personuppgiftslagen. Att publicera bilder från en skolutflykt är normalt sett inte kränkande. Skolan måste dock tänka på att det kan finnas elever med skyddade personuppgifter och för dem kan en publicering på internet få allvarliga konsekvenser. Att publicera en bild på ett barn med skyddade personuppgifter får anses kränkande och därmed otillåtet.

Datainspektionen rekommenderar att skolan hämtar in ett samtycke från eleverna och/eller deras vårdnadshavare. Det finns ingen särskild bestämmelse i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till en viss behandling men Datainspektionen brukar ha 15 år som tumregel.

Om skolan vill publicera klasslistor, skolfotokataloger eller förteckningar över elever på en skola på ett sådant sätt att hanteringsreglerna gäller krävs däremot att eleverna och/eller vårdnadshavarna samtyckt till publiceringen.

Vad som gäller vid behandling av personuppgifter i elevadministrativa system, som många gånger är åtkomliga via internet, kan du läsa mer om här:

Checklista för hantering av personuppgifter i skolor

Kommuner

Många kommuner och landsting väljer att publicera protokoll och diarier på sina webbplatser. Enligt offentlighetsprincipen finns det ingen egentlig skyldighet att publicera den här typen av information. Det innebär i sin tur att personuppgiftslagens regler måste följas. Normalt krävs att direkta personuppgifter, som namn och personnummer, känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser tas bort för att publiceringen ska vara tillåten. Du kan läsa mer om kommuners publicering på internet här:

Webbpublicering av protokoll och diarier

Även om en kommun ansökt om och beviljats ett så kallat utgivningsbevis gäller personuppgiftslagens bestämmelser vid publicering av personuppgifter på kommunens webbplats.

Läs Frågor och svar om publicering på internet

______________________________________________________________

 

HANINGE FÖRENINGSRÅD  Maj 2017

Hej alla Haninges föreningsaktiva!

I det här brevet vänder vi oss till alla Haninge kommuns föreningar men även lite extra till Föreningsrådets medlemmar.

Vi bjuder in till en medlemsträff och vi kan erbjuda en lokal för möten till våra medlemmar men alla föreningar kan när som helst bli medlem, 100 kr/år.

I höst kommer vi att erbjuda olika program som blir gratis för medlemmar och öppna för icke medlemmar mot en avgift.

Vad vi i Haninge Föreningsråd hittills gjort under 2017

 • Fritidsmässan Ny i Haninge genomfördes den 9 maj med 36 utställande föreningar. Projektledare Gerardo Espejo.
 • Träffat föreningar som behövt stöd och hjälpt till med att hitta lösningar där det behövts.
 • Hjälpt grupper som ska starta förening och då varit behjälpliga vid stadgeskrivning, visat på hur en styrelse kan vara uppbyggd samt tillsammans med respektive grupp formulerat deras mål och syfte m.m.
 • Haft årsmöte. Se nedan.
 • Träffat Kultur- och Fritids förvaltningschef Maria Lindeberg och diskuterat frågor som på sikt skall vara till stöd och utveckling för Haninges föreningsliv.
 • Träffat några politiker från Kultur- och fritidsnämnden och fortsatt på samma linje som vi börjat på med Maria Lindeberg, förvaltningschef för
 • kultur- och fritid.
 • Vi har väckt frågan att kunna tillsammans med Kultur- och Fritids ledning hitta former för samarbete över förvaltningsgränserna.
 • Skrivit remissyttrande över Haninge stadsplan.
 • Genomfört två Föreningsfrukostar En med tema äldre och en med tema Fritidsmässan.
 • Fortsatt med våra skyltfönster Hemsida och Facebook.

sida 2

 • Fortsatt vårt sökande och förhandlande när det gäller lokaler.

Haninge Föreningsråds årsmöte 27 mars-17

Programpunkter

Klas Sandberg, Områdeschef område Norr informerade om sitt ansvarsområde.

Charlott Persson, processledare om Haninge stadsplan.

Styrelsen som valdes på årsmötet och som ska driva Haninge Föreningsråd framåt under 2017

 • Ordförande Agneta Rolfhamre, Haninge Riksteaterförening. Även sammankallande i vårt kulturutskott och verksamhetsgrupp.
 • Vice ordförande Annett Haaf. Unga Örnar Södertörn. Socialutskottet.
 • Kassör, Bo Eklundh. Även sammankallande i vårt socialutskott.
 • BP Axelsson, Vendelsö IK. Sammankallande i vårt idrottsutskott samt webbansvarig.
 • Helen Nilsson, Tungelsta Ridklubb. Idrottsutskott.
 • Carlo Taccola, Italia Club
 • Danne Malm, Parkinsonföreningen
 • Björn Jonsson, Aktiespararna
 • Mia Bergbacken, ABF Södertörn. Verksamhetsgrupp.
 • Mark Pedersen, Italia Club och kulturutskottet.

Revisorer

 • Britt Holm, Vendelsö IK
 • Jan Andersson, Korpen

Valberedning

 • Sammankallande, Kajsa Höber Kaijansinkko, Rädda Barnen
 • Anders Holmer, Vendelsö IK
 • Christer Erlandsson, Brottsofferjouren

Utskotten

 • Idrott BP och Helen
 • Kultur Agneta och

Mark

 • Social Bo, Mia, Annett

Arbetsgrupper

Föreläsningar m.m. Mia och Agneta sida 3

Medlemsträff tisdagen den13/6 kl 18:00 i

Haninge kulturhus

Tema: Föreningsutveckling

 • Hur utvecklar vi vår förening och får den att växa?
 • Vad kan vi lära av varandras idéer, arbetssätt och erfarenheter?
 • Hur behåller vi våra medlemmar och hur tar vi emot nya?

Samtalsledare Mia Bergbacken

Agneta Rolfhamre

Gäst Klas Sandberg, Verksamhetschef område norr.

Vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmälan senast fredagen den 9/6 till

agneta_rolfhamre@hotmail.com eller på telefonnummer

070 674 67 75.

Nytt från område norr

Fritidsbokningen

Marjan Shahrokni är ny och bildar tillsammans med Peter Ljunggren och Conny Björkqvist teamet på fritidsbokningen.

Fritidsbokningen når ni lättast på måndagar- fredagar mellen 10-12 på telefonnummer 08 606 82 58 eller på mail fritidsbokning@haninge.se

Klas Sandberg Områdeschef Norr

Kultur- och Fritid

Utveckling & Stöd

Växel: 08-606 70 00

Direkt: 08-606 86 57

Haningedagen lördagen den 2/9

Vi kommer att för tredje året i rad ha ett Rundabordssamtal mellan politiker och föreningsrepresentanter. Tema för årets Haningedag är mänskliga rättigheter. Vad vårt samtal kommer att ha för rubrik vet vi inte i skrivande stund utan återkommer till det i nästa brev. sida 4

 

Årets Kulturparksfestival kommer ske den 10 juni 2017 med start kl. 13:00 hos Handens museum och smedja!

Föreningsrådet är med i årets festival med bandet Änglamark! Hjälp oss att sprida detta och bjud in folk till detta evenemang! Arrangörer: ABF Södertörn, RoJteatern, Kulturföreningen Levande Zon (Gula Villan), Handens museum och smedja, Folkets Hus Haninge med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, Haninge kommun, Hyresgästföreningen Brandbergen, Haninge Föreningsråd, Coop Forum Haninge Medverkande: Haninge kvinnojour, Haninge Konstnärer, Rädda Barnen – Haninge, Barnens Träd för barns rättigheter”, Leadon

Nu kan ideella organisationer söka verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration OBS!! Kort tid till ansökan.

I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev (2017, Barn och unga i migration) fördelas verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration i åldern 0 till 24 år. Både ensamkommande barn och barn som lever i familj omfattas. Viss del av bidraget, dock högst 3 mkr, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för denna målgrupp. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar.

Totalt fördelas högst 10 miljoner kronor för verksamhet bedriven 1 juli till 31 december 2017.

Folkhälsomyndigheten har för avsikt att utlysa motsvarande medel för 2018 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel från regeringen kommande år. sida 5

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 16 juni 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i början av september månad 2017 och får inte överklagas.

Ansökan om verksamhetsbidrag barn i migration 2017 (Word, 72 kB)

Hjälptext avseende ansökan om verksamhetsbidrag barn i migration 2017 (PDF, 77 kB)

Notera datum redan nu!

Frukostmöte torsdagen den 28/9 kl 07:30-09:00

Tema: Bidrag och att söka och driva projekt

Elisabeth Åström och Ann-Britt Öhrstig om Allmänna Arvsfonden,

Klas Sandberg om KOFs nya bidragssystem.

Anmälan senast måndagen den 25/9 till agneta_rolfhamre@hotmail.com eller på telefon 070 674 67 75.

OBS! Inbjudan kommer att gå ut direkt efter sommaren.

För dig som är medlem i Föreningsrådet

Behöver din styrelse någon stans att ha möten? Eller något mindre sammanhang för max 10 personer? Vi kommer att ha tillgång till en lokal med Wifi i Jordbro Kultur-och Föreningshus. Ett samnyttjande med ABF Södertörn. Vi ska försöka få till en mindre yta för arkivering, men det blir då på annan plats.

Så snart vi vet från när vi kan bärja att använda lokalen, hör vi av oss.

Efterlysning för minnet

Biblioteket i Handen har minneslådor som används som hjälp att minnas i samband med minnesträning. Lena Olofsson, bibliotekarie visade lådorna på ett frukostmöte Det behövs fler saker till lådorna. Har du spännande saker hemma och som du kan lämna ifrån dig?

Hör då av dig till lena.m.olofsson@haninge.se

Varför har vi ett Föreningsråd i Haninge? sida 6

Ibland kan det vara bra att påminna sig om bakgrunden till att vi finns och om vår roll,

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat om ett gemensamt program ”Vi utvecklar Haninge tillsammans” för kommunen och föreningslivet i Haninge.

Efter en dialog med kommunen bildade vi Haninge Föreningsråd den 13 mars 2012.

Det sägs att ensam är stark men tillsammans blir vi ändå starkare. Idag har vi blivit en part som kommunen kan ha dialog med. Att diskutera föreningsfrågor med en part och då med vetskapen om att vi är ett paraply för kommunens lokala föreningar.

Idag är vi ca 50 medlemsföreningar.

Tillsammans har vi en styrka i diskussioner /överläggningar med kommunens förvaltningar och nämnder. Vår främsta roll är att tillvarata de ideella föreningarnas intressen men även att vara en samtalspart och remissinstans med kommunen. Att föra fram föreningarnas behov och önskningar.

Det är föreningarna som tillsammans formulerar uppgifter till rådet.

 • Frågan om verksamhetslokaler är vital och den driver vi på även om det tar tid att verka fram ett Föreningarnas hus. Om än i liten skala.
 • Möteslokal ser vi ut att vara nära en lösning.
 • Diskussioner om angelägna frågor för vi med föreningarna och tar med oss till kommunen.
 • Bollar idéer med föreningarna.
 • Driver frågan om att tillsammans med kommunen driva ett servicecenter. Att kunna vara tillgängliga även när kommunen har stängt.

Vill ni i er förening bli en del av Haninge Föreningsråd? Idag består vi av idrottsföreningar, kultur-, handikapp-, äldre-, sociala-, dans/teater- och övriga föreningar. Låt oss bli fler och starkare!

100 kr/kalenderår-Underlag finns på hemsidan

http://haninge-foreningsrad.se

Bankgiro 875-1810

Plusgiro 64 43 04-8

Varma hälsningar

Haninge Föreningsråds

Styrelse

g/m Agneta Rolfhamre

ordförande

070 674 67 75