Kallelse till digitalt årsmöte för Haninge Föreningsråd

Tisdagden den 16 mars kl 19.00-

Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi att ha en programpunkt med Lotta Gusterman om Vega skola.

Vill ni i föreningen nominera någon till styrelsen skall det göras omgående till valberedningens sammankallande Kajsa Höber Kaijansinkko per telefon  0706462781 eller me-post: hober.kaijansinkko@ownit.nu   Glöm inte att skriva den nominerades namn och telefonnummer samt ditt eget namn och telefonnummer så att Kajsa kan nå dig.

Årsmöteshandlingar delas ut på mötet eller kan fås på mejl efter den 2 mars. Kontakta Agneta Rolfhamre, ordförande, agneta.rolfhamre@hotmail.com så ordnar vi det.

Medlemsavgift 200 kr betalas in på föreningens bankgiro 875-1810 eller på

plusgiro 64 43 04 – 8.

OBS!! Glöm inte att skriva vilken förening det avser.

Anmälan till årsmötet senast fredagen den 11 mars till agneta.rolfhamre@gmail.com

Varmt välkomna till vårt digitalaårsmöte!!

Styrelsen för Haninge Föreningsr.

______________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2020

Haninge Föreningsråd hade sitt årsmöte torsdagen den 19 mars 2020 på Vegabaren där 8 medlemsföreningar med rösträtt, 1 Kommunaltjänsteman, samt 2 gäster sammantaget 11 personer var närvarande. På grund av den begynnande pandemin och osäkerhet kring den var deltagarantalet litet.

Medlemmar

Per den 31/12 2020 var vi 58 medlemsföreningar. Det var en minskning med 3 föreningar jämfört med 2019.

Medlemsföreningar per den 31/12 – 2020

ABF Södertörn, Aktiespararna Haninge/Nynäshamn, Bibliotekets vänner Västerhaninge, Brottsofferjouren  i Nynäshamn-Haninge, Dalarö kultur- och Föreningscentrum, Futureteens, Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta,  Föreningen Haninge konstnärer, Föreningen HjärtLung Haninge-Tyresö, Föreningen Sörmlandsleden, Gålö Gärsar, Handens Scoutkår, Handens Sportklubb, Haninge Badmintonklubb, Haninge Boxningsklubb, Haninge Civilförsvarsförening, Haninge Frivilliga Familjehem, Haninge Handikappidrottsklubb, Haninge Hembygdsgille, Haninge Jazzklubb, Haninge konståkningsklubb,  Haninge Kvinnojour, Haninge Power Cheer & dans, Haninge Riksteaterförening, Haninge Rotaryklubb, IF Friskis & Svettis Haninge, IF Godin Labe, Italienska kulturföreningen i Haninge, KFUM Haga Haninge, Korpen Haninge, Kulturföreningen Ormen, Kulturföreningen Roj, Muskö Kulturförening, Neuroförbundet Haninge-Tyresö, Rädda Barnen lokalförening i Haninge, SFK Lilla Fiskelyckan, Socialdemokraterna i Haninge, SPF Vendelsö-Brandbergen, Strokeföreningen Södertörn, Studieförbundet Vuxenskolan, Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, Södertörns Brass, Södertörns Radioamatörer, Södertörns Simsällskap, Södra Skärgårdens Intresseförening, Trädgårdsföreningen Norra Söderby, Tungelsta IF, Tungelsta Ridklubb, Unga Örnar Södertörn, Vendelsö Gymnastikförening, Vendelsö Scoutkår, Veteranflottiljen Föreningen Mtb-veteraner, Vänsterpartiet i Haninge, Västerhaninge Hemslöjdsförening, Västerhaninge IBK.

Haninge Föreningsråd syfte och visioner.

Att ha en nära dialog med föreningarna samt att besöka de föreningar som så önskar.

Att föra en dialog mellan kommuntjänstemän, förtroendevalda och föreningar som bidrar till förbättringar för föreningar i allmänhet och våra medlemmar i synnerhet. Att vara en röstbärare.

Att verka för goda relationer med Haninge kommun.

Att ha regelbundna frukostmöten och, när önskemål väcks, 1 kvällsmacka öppna för alla kommunens föreningar, tjänstemän och förtroendevalda.

Att erbjuda intressanta föreläsningar och tematräffar.

Att driva påverkansarbete med syfte att det skapas mötesplatser i varje kommundel.

Att vara en remissinstans i Haninge kommuns förvaltningar samt andra remissinstanser som berör Haninges civilsamhälle

Haninge Föreningsråds verksamhet 2020.

4 frukostmöten med teman:

Fysiskt möte: 12/2     

Hur Barnkonventionen, den nya lagen från den1 januari, kan

göra skillnad för Haninges barn. 38 personer närvarande.

Digitala möten: 11/5      

Konsekvenser för Haninges föreningar på grund av Covid 19.               Mötestemat var ett resultat av de svar som vi fick in på vår                medlemsenkät. 23 personer närvarande.

15/9      

Föreningslokaler och anläggningar med fokus på Västerhaninge. 28 personer närvarande.

17/11

Pandemin stoppar oss inte. Vi ställer om, inte in. 29 personer närvarade.

Kvällsmöte med tema: 17/11

Krishantering – Hur hantera risk och vara rustad för kris. Medverkande från Scoutförbundet sam Brottsofferjouren i Haninge Nynäshamn. 25 personer närvarade.

Medlemsmöte 15/6:

Resultat av Haninge Föreningsråds enkät om covid 19 och des påverkan på våra medlemsföreningar. Vad behöver föreningarna för stöd för att dels klara tiden under pandemin samt tiden efter. En diskussion mellan förtroendevald inom kultur och fritid, tjänstemän och föreningar.

Enkät:

Vi genomförde en medlemsenkät för att kartlägga hur våra medlemmar påverkats av covid 19 och vilken oro som föreningarna kände. Vi fick in 41 svar. Vi kan se att kommunen hade stor hjälp av att få ta del av vår enkät.

Kommunen avsatte 2 miljoner (1 milj till kultur- och demokratinämnden och 1 till idrotts- och fritidsnämnden) som stöd till Haninges föreningar.

Vi skickade även ut Sveriges Föreningars enkät med anledning av hur föreningslivet påverkats av pandemin. 23 medlemsföreningar besvarade den enkäten

Soppa & Surr

Vi har ett avtal med Haninge kulturhus som reglerar vår roll som medarrangör till Soppa & Surr. En kulturscen där föreningslivet har möjlighet att informera om sin verksamhet.

Remisser

Föreningsrådets styrelse har lämnat in ett yttrande med anledning av stadsplaneringen i Västerhaninge.

Styrelsen har svarat på en slutremiss gällande Idrottspolitiska programmet.

Utskotten

Idrottsutskottet, kulturutskottet och socialutskottet har varit vilande på grund av pandemin och att arbetsinsatser har behövts med medlemsstöd m.m.

Övrigt

  • Vi har haft återkommande möten med tjänstemän inom KOF och inlett diskussioner med övriga förvaltningar. Arbetet har dock inte kunnat fortgå i den takt vi planerat på grund av pandemin.
  • Arbetat för att få bort hinder som sena beslut gällande bidragsansökningar.
  • Vi har gett ut 4 Föreningsbrev med aktuell information från både rådet och Haninge kommun samt litteraturtips och information.
  • Löpande uppdaterat hemsidan. http://haningeforeningsrad.se

Alla medlemsföreningar är länkade från vår hemsida.        Föreningsrådets hemsida kan man även nå via Haninge kommuns hemsida.

Vi har regelbundet uppdaterat vår Facebooksida     https://www.facebook.com/haningeforeningsradföljt /

Vi har bevakat att det inte skett orimliga hyreshöjningar i kommunens lokaler och påtalat när så skett. Försökt att hjälpa föreningarna med att hitta andra lösningar på lokalproblem när det inte gått att påverka hyran. Vi har även signalerat till berörda kommuntjänstemän gällande en förenings lokalproblem.

Föreningsrådet är en samtalspart mellan kommunen och föreningarna! Tillsammans blir vi starka!

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en nationell paraplyorganisation för föreningsråd i Sverige och där Agneta Rolfhamre är ordförande och Annett Haaf sekreterare. Sätet är Vendelsö. Agneta har för Sveriges Föreningar suttit med i olika referensgrupper med målet att underlätta för lokala Föreningsråd.

Styrelsen

Styrelsen har haft följande sammansättning: Agneta Rolfhamre. ordförande, Annett Haaf vice ordförande, Bo Eklundh kassör, Madeleine Palmgren, sekreterare, Margareta Enochsson, Raymond Svensson, Björn Jonsson, Carlo Taccola, BP Axelsson, Elvi Kjöller samt Michael Jändel. Ove Anderssonvaldes på årsmötet men har aldrig deltagit.

Arbetsutskott

Agneta Rolfhamre, Annett Haaf och Bo Eklundh har förberett styrelsemöten samt haft regelbundna möten med Haninge Föreningsbyrå..

Revisorer

Britt Holm och Jan Andersson

Valberedning

Kajsa Höber Kaijansinkko, sammankallande, Anders Holmer samt Inger Granlund.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten.

Slutord

Styrelsen gör härmed avslut för året som varit.

Trots att 2020 varit ett tungarbetat verksamhetsår på grund av pandemin har ändå lyckats med att skapa goda relationer bra samarbete med bland annat Haninge Föreningsbyrå.  

Våra regelbundna möten med kultur- och fritidsförvaltningens ledning har stärkt oss i vår roll.

Vi ser med tillförsikt framemot kommande år med spännande utmaningar.

Vi vill rikta ett stort tack för det fina samarbete vi haft med alla våra samarbetsparter!

Haninge 2021-02-24

Agneta Rolfhamre                    Annett Haaf                         Bo Eklundh                 

Madeleine Palmgren                 BP Axelsson                                               

Carlo Taccola                             Björn Jonsson              Raymond Svensson

 Michael Jändel                          Elvi Kjöller

Margareta Enochsson

Print Friendly, PDF & Email