Budget 20 Verksamhetsb. 20 Verksamhetspl. 21 Valberedningens förslag

Kallelse till årsmöte för Haninge Föreningsråd. Den 28 mars kl 19.00-20.30

Anmälan till årsmötet görs senast den 21/3 till  Agneta Rolfhamre

Årsmöteshandlingar skickas ut tillsammans med länken.

Dagordning

1. Mötets öppnande. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. a) Val av mötesordförande. 

b) Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av justerare tillika rösträknare. 

7. Verksamhetsberättelse för 2020. 

8. Resultat- och balansräkning för 2020. 

9. Revisorernas berättelse. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Fastställande om verksamhetsplan för 2021. 

12. Fastställande av budget 2021 och årsavgift för 2022. 

13. Val av ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter enligt valberedningens  förslag. 

a) Val av kassör på två år. 

b) Val av 5 ordinarie ledamöter på två år. 

c) Val av 2 ordinarie ledamöter på ett år. 

14. Val av 2 revisorer för ett år. 

15. Val av valberedning. 

16. Behandling av inlämnade motioner. 

17. Mötets avslutande.

Print Friendly, PDF & Email