HANINGE FÖRENINGSRÅD 2022 02 28

Styrelsen för Haninge Föreningsråd kallar härmed Föreningsrådets medlemsföreningar. till årsmöte

Kallelse till fysiskt årsmöte med Haninge Föreningsråd måndagen den 28 mars kl 19.00 max 21.00

Plats: Återkommer

Anmälan senast måndagen den 21 mars. Om ni är fler från föreningen som vill delta så markera vem som har rösträtt.

Anmälan till ordförande Agneta Rolfhamre agneta.rolfhamre@gmail.com

Skriv Anmälan till Haninge Föreningsråds årsmöte som ämne. Föreningens namn och namn på de som deltar.

Förslag till dagordning enligt föreningens stadgar

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning. 
 5. Val av mötesordförande 

b Val av sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare  tillika rösträknare.
 2. Verksamhetsberättelse för 2021.
 3. Resultat- och balansräkning för 2021.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fastställande av verksamhetsplan för 2022.
 7. Fastställande av budget för 2022 och årsavgift för 2023.
 8. Val av ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter      

enligt valberedningens förslag.

 1. Val av revisorer för ett år.
 2. Val av valberedning.
 3. Behandling av inlämnade motioner.
 4. Mötets avslutande.
Print Friendly, PDF & Email